,

Kamunun doğrudan mal ve hizmet alımı EKAP üzerinden de yapılabilecek

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlar, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden de yapılabilecek.

Kamunun doğrudan mal ve hizmet alımı EKAP üzerinden de yapılabilecek

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlar, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden de yapılabilecek.

Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlara ilişkin tebliğine göre, bu kapsamda mal ve hizmet alımları e-fiyat teklifi veya fiziki ortamda fiyat teklifi alınmak suretiyle yapılabilecek ve alımlara ilişkin süreçler kısmen veya tamamen, EKAP üzerinden elektronik ortamda yürütülebilecek.

EKAP’A KAYITLI OLMA ŞARTI

Alımlar, KİK tarafından belirlenen formata uygun olarak EKAP’ta duyurulabilecek.

Duyuru yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilere teklif vermeleri için davet yapılabilecek.

E-fiyat teklifi verecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması gerekiyor, teklifin son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden geri çekilerek yeniden e-fiyat teklifi verilmesi mümkün olabilecek.

İLAÇ, AŞI, SERUM, KAN ÜRÜNLERİ ALIMINI KAPSIYOR

Tekliflerin fiziki ortamda verileceği alımlarda duyuru veya davet yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, gerçek veya tüzel kişilerden doğrudan teklif de istenebilecek.

İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz alımı veya kiralanması, stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemesi alımları bu kapsamda yapılabilecek.

Kamundan doğrudan temin yöntemiyle alım; yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak kamu ihtiyaçlarının temin edilmesi şeklinde tanımlanıyor.

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 22 nci, 28.1.10 uncu, 30.5.4 üncü, 30.9.2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 84.1 inci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen hallerin gerçekleştiği durumlarda, danışmanlık hizmetleri, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde pazarlık usulüyle ihale edilerek temin edilebilir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/2/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler