,

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklifinin tam metni

Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklifinin tam metni

GENEL GEREKÇE

Malî disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılması ve bu bağlamda harcama kontrolü önem arz etmektedir.

Kamu kaynaklarımn azami tasarruf prensipleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmak üzere almacak tasarruf tedbirlerine ilişkin 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Genelge’de bu tedbirlerin uygulanmasının hassasiyetle takip edileceği, denetleneceği ve raporlanacağı belirtilmiştir. Bu tedbirlere ilave olarak, kamu harcamalarında etkinlik ve verimlilik artışı ile verimsiz harcamaların tasfiyesi önem arz etmektedir.

Teklif ile;

 • 2918 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme idaresi Başkanlığınca tasfiyesinin sağlanması,
 • Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket edenlere ilgili mevzuatına göre yaptırım uygulanması,
 • Bakanlıklar ve diğer merkezî idare kuruluşlarınca il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımlar karşılığı kaynak transferlerinin hakediş raporlarına göre yapılması,
 • Genel aydınlatma giderleri için mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranlarmda düzenleme yapılması,
 • Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine (belediye başkanlan, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dâhil) kurum içi ve kurum dışı aynmı yapılmaksızm bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere üst sınır getirilmesi, amaçlanmaktadır.

Ayrıca Teklifle:

 • Enerji sektöründe piyasa koşullarındaki değişiklikler ve yeni teknolojiler dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatın daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmekte olup bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı hükümlerin karar gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesine,
 • Petrol Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak akaryakıt istasyonu dışında, kendi araçlarına kendi ihtiyaçları için belirli şartlar altında akaryakıt ikmali yapabilecek yerlerin sınırlandırılması suretiyle kamu ve can güvenliği de dikkate alınarak mali usulsüzlük fiilleri ile daha etkin bir şekilde mücadele edilmesine,
 • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin doğal gaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlanmn, Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklarma karşılık mahsup edilmesine,
 • 4749 sayılı Kamu Finansmam ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna özel tertip senet ihracına ve 7034 sayılı Kanunla kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Japonya Hükümeti ve/veya Japonya ülke kuruluşlarından kendi adına yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı dış finansmana Hazine geri Ödeme garantisi verilebilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanına yetki verilmesine,

yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra Teklifle,

 • Avukatların 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü sayılmasına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle, karar gerekçesinin dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların görüleceği mahkemenin, sulh ceza yerine idari yargı olarak belirlenmesi,
 • 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığma tevdi edilen yetkilerin Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilmesi ve bu çerçevede atıfların düzeltilmesi,
 • Yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman desteğini ve likidite döngüsünü kendi öz kaynaklarıyla sağlamakta olan İller Bankasının finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi için sermaye tavamnm artırılması,
 • Deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebi ile nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasım engellemeye yönelik düzenleme yapılması,
 • Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik edilmesi,
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatınm teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulması,

öngörülmektedir.

Diğer taraftan Teklif ile bazı kanunlarda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükümler yeniden düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 563 üncü maddesi Türk Standartları Enstitüsünün gelirlerini düzenlemekte olup söz konusu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde Enstitünün gelirleri arasında sayılan “Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları”na ilişkin hüküm, Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 tarihli ve E.:2020/48, K. :2023/ll sayılı Kararı ile münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken hususlardan olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Bu kapsamda madde ile, Mahkemenin iptal gerekçesi dikkate alınarak ilgili hükmün 132 sayılı Kanuna derç edilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 2- Madde ile 2918 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tammlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilen bu neviden taşıt ve iş makinelerinin idareler adma bütüncül ve hızlı bir şekilde satışımn belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir. Bu şekilde yapılan satışların bedellerinden, satış masrafları düşülerek kalan tutar ilgisine göre genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçesine gelir kaydedilmek üzere aktarılması düzenlenmektedir.

MADDE 3- Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar kapsamında ülkemize doğrudan yatırım yapan yatırımcılar adına yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi öncesinde ilgili kurum ile yatırımcılar arasında yatırım proje (yatırım) sözleşmesi düzenlenebilmektedir. Bu husus dikkate alınarak, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın ek 1 nci maddesi hükmünde olduğu gibi Sanayi ve Teknoloji Bakam ile yatırımcılar arasmda imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulması amaçlanmaktadır.

MADDE 4- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 207 nci maddesi E.: 2022/81, K.: 2023/153 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edilmiştir. Madde ile Anayasa Mahkemesi Karannda belirtilen iptal gerekçesine uygun olarak düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 5- Ülkemiz eneıji alamnda net ithalatçı bir ülke olup doğal gaz gibi birincil enerji kaynaklannın fîyatlan tamamen uluslararası piyasalarda belirlenmektedir. Uluslararası piyasalarda belirlenen bu fiyatlar ise yurt içinde satılan doğal gazın satış fiyatları için önemli bir maliyet unsuru olabilmektedir.

Doğal gazın yurt içi satış fiyatları alım maliyetlerinin yanı sıra piyasa koşulları, hava/mevsim şartları, tüketim talepleri, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikran ile hizmeti veren kamu işletmelerinin giderleri de dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmektedir. Son dönemlerde maliyetlerde dışsal ve dönemsel nedenlerden kaynaklı yaşanan artışlar doğal gaz fiyatlarına kısmi olarak yansıtılmıştır. Maliyetlerdeki söz konusu artışlann tamamı Devlet politikası olarak vatandaşa yansıtılmamış, bir kısmı Devlet tarafından üstlenilmiştir. Ancak vatandaşa yansıtılmamak adına Devlet tarafindan üstlenilen bu maliyetler BOTAŞ’ın nakit yönetimini zorlaştırmaktadır.

Madde ile Şirketin nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen doğal gaz ithalatından kaynaklanan Şirketin ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 6- Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E.: 2021/14, K.: 2023/173 sayılı Kararı ile 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “...ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,” ibaresinin “...yapılacak her türlü doğal gaz alımları,” şeklinde değiştirilmesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararında, BOTAŞ’ın enerji ihtiyacımn temininde doğal gaz eneıjisinin diğer mallara göre daha kısıtlı depolanma imkâmna sahip olduğu hususu ve doğal gaz piyasasınm kendine özgü şartları gözetilerek hızlı hareket etme ve acil kararlar alma zorunluluğu nedeniyle her türlü doğal gaz alımlarına ilişkin ihalelerin süratle yapılması amacıyla farklı usullerin benimsenmesinin anlaşılabilir bir durum olduğu belirtilmekle birlikte; kuralda söz konusu mal ve hizmetler 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmakla birlikte buna ilişkin herhangi başka bir usul de düzenlenmediği, BOTAŞ’ın söz konusu mal ve hizmet alımlarında hangi usul ve esaslar çerçevesinde ihale yapacağı, mal ve hizmet alımlannda hangi kanuni hükümlere bağlı olacağının belirli olmadığı ve bu durumda da istisna getirilen alana ilişkin ihalelerde saydamlık, hesap verilebilirlik, fırsat eşitliği ve öngörülebilirlik ilkelerinin güvenceye alınmadığı gerekçesine yer verilmiştir.

Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması amacıyla doğal gaz alımları gerçekleştiren Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında ihaleye çıkmak suretiyle doğal gaz tedarik etmesi uluslararası doğal gaz piyasasımn yapısı gereği mümkün olmadığından; tüm ülke enerji piyasasında doğal gaz kaynaklı yaşanması muhtemel kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanması hedeflerinin gerçekleşmesi için BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımlarının 4734 sayılı Kanun dışında tutulmasım teminen maddenin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin gerekçesini karşılamak üzere Teklifin 7 nci maddesiyle 4734 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine fıkra eklenmektedir.

MADDE 7- Madde ile Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E.: 2021/14 , K.: 2023/173 sayılı Kararı doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine fıkra eklenerek BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımlarına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca belirlenmesi, istisna getirilen alana ilişkin alanlarda gizlilik, güvenilirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullamlması ilkelerinin güvenceye alınmasımn sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E.: 2021/14, K.: 2023/173 sayılı Kararı ile 7257 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen; “...ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile... ” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararmda; kuralda söz konusu mal ve hizmetler anılan Kanundan istisna tutulmakla birlikte buna ilişkin herhangi başka bir usul düzenlenmediği, BOTAŞ ile BOTAŞ ve TPAO’nun bağlı ortaklıklanmn söz konusu mal ve hizmet alımlarında hangi usul ve esaslar çerçevesinde ihale yapacağı, mal ve hizmet alımlannda hangi kanımı hükümlere bağlı olacağınm belirli olmadığı ve bu durumda da istisna getirilen alana ilişkin ihalelerde saydamlık, hesap verilebilirlik, fırsat eşitliği ve öngörülebilirlik ilkelerinin güvenceye alınmadığı gerekçesine yer verilmiştir.

Madde ile enerji arz güvenliğinin temini hususunda önemli ve kritik görevler üstlenen, petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini ve bu faaliyetlerine yönelik yatırımlarını süratle gerçekleştirme zorunluluğu bulunan BOTAŞ’ın; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) sağlanan istisnalardan bağlı ortaklıklarını da kapsayacak şekilde yararlanabilmesi maksadı ile Anayasa Mahkemesinin iptal karan ve gerekçesi dikkate alınarak maddenin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Madde ile 30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 2 nci maddesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanunla kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Japonya Hükümeti ve/veya Japonya ülke kuruluşlarından kendi adına yılı yatınm programında yer almaksızın sağlayacağı dış finansmana Hazine geri ödeme garantisi verilebilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanma yetki verilmesi düzenlenmektedir.

Aynca madde uyarınca verilen Hazine geri ödeme garantileri kapsamında doğacak Hazine alacaklan hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir.

MADDE 10- 4749 sayılı Kamu Finansmam ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 41 inci madde ile kamu bankalarının sermaye yapılanmn güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

4749 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca çıkarılacak Devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlerine, satış yöntemlerine, faiz koşullarına, vadelerine, basım ve ödemelerine ilişkin her türlü esasları ve bunlara ilişkin diğer şartları belirlemeye, özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin ikrazen ihraç edilmesi durumunda düzenlenecek ikraz anlaşmasının vade, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakam yetkili kılınmıştır.

Diğer taraftan, 7489 sayılı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında “1 inci maddenin birinci fıkrasmın (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 3’üne kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda, madde ile 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsammda kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etme hususunda Hazine ve Maliye Bakanma yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 11- Madde ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede değişiklik yapılarak, sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın, altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranlarının ayrıca belirlenmesi sağlanmaktadır.

MADDE 12-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin mevcut yedinci fıkrası ile araçlara yapılacak ikmalin, yine bu fıkrada tanımlanmış yerler haricinde, akaryakıt istasyonunda yapılması zorunlu tutulmuştur. Mevcut metinde “fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri” ifadesine yer verilerek bu istisnanın kapsamının oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Bu kapsamda aslında akaryakıt istasyonundan yakıt almaya uygun kamyon, otobüs, minibüs gibi birçok taşıta yönelik olarak meskûn mahallerde veya kamyon ve otobüs garajlarında yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan akaryakıtın depolandığı görülmektedir. Bu durumun kamunun can ve mal güvenliği açısından olumsuz durumlar oluşturma ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca bu tür otobüs ve tır garajlarında kendi kullanımı için alınan akaryakıtın lisans alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin üçüncü taraflara satıldığma yönelik tespitler bulunmaktadır. Bu kapsamda maddede yapılan değişiklikle; maddenin amacına uygun olarak sadece trafiğe çıkması zahmetli veya sımrlandırılmış olan iş makineleri, yüksek istiap haddine sahip kamyon ve benzeri, fabrika, şantiye ve ocaklarda çalışan araçlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının araçlanna istasyon dışı ikmal hakkı verilmesi yönünde bir düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca söz konusu fıkraya eklenen hüküm ile istasyon dışında gerçekleştirilen teslimlerde, akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttınlmasmın bayilik lisansma sahip satıcı tarafindan gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu düzenleme ile bu tür ikmallerdeki belirsizliğin ortadan kaldırılması yoluyla kullamcıların korunması hedeflenmekte ayrıca olası mali usulsüzlüklerin de önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 13- Ekonomik istikrarın korunması, kamu kaynaklannm etkili, ekonomik ve verimli kullamlması, mali disiplinin sağlanması kapsamında tasarruf tedbirlerine tabi kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Maddede yer alan denetim ise; tasarruf tedbirleri kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarmın harcamalarmın tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izlenmesi ve incelenmesine yönelik olup, durum tespitinin yapılmasını kapsamaktadır. Yapılacak denetimler, izleme sonuçları dikkate almarak risk esaslı analize dayalı inceleme faaliyeti şeklinde gerçekleştirilecektir.

Maddede, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya idarelerince yapılacak izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi öngörülmektedir.

MADDE 14- Madde ile Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatınmlarına ilişkin kaynak transferlerinin avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden yapılması ve bu kapsamdaki diğer hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 15- Madde ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatınmlarına ilişkin kaynak transferlerinin avans Ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden yapılması amacıyla halihazırda daha önce il özel idarelerine aktarılan kaynakların iadesi ve bütçeleştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 16- Madde ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan gelir uzmanlan ve gelir uzman yardımcılannın görev ve sorumluluklarının kanunda düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 17- Madde ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınm Defterdarlık adı altında mevcut fonksiyonları ile yeniden teşkilatlandırılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında görevli birimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Defterdara bağlı çalıştınlması yönünde yapılan teşkilat düzenlemeleri kapsamında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun atıflar maddesinde gerekli düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 18- Madde ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında yer alan vergi dairesi başkanı unvanı defterdar olarak değiştirildiğinden vergi dairesi başkanlarının mevcut özlük haklarının devam ettirilmesi amacıyla 5345 sayılı Kanunda düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 19- Madde ile Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatında sunulan muhasebat ve muhakemat hizmetlerinin Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Defterdarlıklar aracılığı ile sunulmasına yönelik düzenlemeler kapsamında kaldırılan “Defterdar Yardımcısı” kadrolarında çalışan personelin Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında yer alan kadrolara atanması amaçlanmaktadır.

MADDE 20- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasınm Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine 7262 sayılı Kitle imha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunla eklenen ve serbest avukatlann yükümlüler arasında sayıldığı ibare, Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 tarihli ve E.: 2021/28, K.: 2024/11 sayılı Karan ile iptal edilmiş bulunmaktadır. İptal karannın yürürlüğe girmesi için bir süre tayin edilmediği için iptal karan yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Avukatların taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve demek kurulması, birleştirilmesi ile bunlann idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplarda yer alan varlıklann idaresi gibi işlerle ilgili olarak önleyici tedbirler bakımından yükümlü sayılmalan, serbest avukatlann, mevzuat tarafından öngörülen şekilde kimlik tespiti yapmalan, aklama ya da terörizmin finansmam ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmaları durumunda ise bu durumu MAS AK’a bildirmeleri anlamına gelmektedir.

Avukatlann taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve demek kurulması gibi işlerle sınırlı olarak MASAK yükümlüleri arasında sayılmaları, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanmın önlenmesi bakımından büyük bir öneme sahip olduğu gibi üyesi bulunduğumuz Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 22 no’hı Tavsiyesi bakımından bir gereklilik arz etmektedir.

Bazıları FATF üyesi de olan pek çok gelişmiş ülkede (Belçika, Rusya, İspanya, Japonya, Kanada vb.) serbest avukatlar, finansal istihbarat birimlerinin yükümlüsü olarak kabul edilmektedir. Örneğin Belçika hukukuna göre avukatlar; gayrimenkul veya ticari teşebbüslerin alımı/satımı, müşterilere ait fonların, menkul kıymetlerin veya diğer varlıklann yönetimi, banka veya tasarruf hesaplarımn veya portföylerinin açılması veya yönetimi, şirketlerin kumlması gibi işlemlerde yükümlü kabul edilmektedir. Keza İtalya hukukuna göre avukatlar, müvekkilleri adına veya hesabına, mali işlemleri veya gayrimenkul niteliğindeki herhangi bir işlemi yürüttüklerinde ya da kanunda sayılan bazı işlemlerin hazırlanmasında veya uygulanmasında müvekkillerine yardımcı olduklannda yükümlülüklere uygun davranmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de avukatlann finansal istihbarat birimlerinin yükümlüsü olmalan konusunda olumlu bir yaklaşım sergilemiştir. Mahkeme Michaud/Fransa Davasında (Başvuru no: 12323/11) verdiği karannda;

-Avukatların meslek sırnnın hem avukat ve müvekkili, hem de adaletin iyi işlemesi için büyük bir öneme sahip olduğunu, ancak meslek sırnnın dokunulmaz olmadığını, -Devletler için, yasadışı faaliyetlerden elde edilen ve özellikle uyuşturucu ticareti veya uluslararası terörizm alanındaki suç faaliyetlerinin finanse edilmesine hizmet edebilecek paraların aklamasıyla mücadelenin, meslek sırrı kadar önem teşkil ettiğini, -Fransız hukukuna göre avukatların sadece iki durumda (ilk olarak mesleki faaliyetleri çerçevesinde müvekkilleri adına ve onlann hesabma mali veya gayrimenkul işlemi gerçekleştirdiklerinde, ikinci olarak yine mesleki faaliyetleri çerçevesinde bazı belli işlemlerin -ticari fon ya da gayrimenkul alım satımı; müşteriye ait para, tahvil ve diğer aktiflerin yönetimi; banka, tasarruf ya da tahvil hesabı açılması veya sigorta sözleşmesi düzenlenmesi; şirketlerin oluşturulması, yönetimi veya idaresi; vakıf ve benzer yapılanmaların oluşturulması, yönetimi veya idaresi- hazırlanması veya gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak müvekkillerine yardım ettiklerinde) şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğüne tabi olduklarını,

-Dolayısıyla şüpheyi finansal istihbarat birimine bildirme yükümlülüğünün avukatlara verilen savunma görevinden uzak olan ve bu yükümlülüğe tabi olan diğer meslek üyelerinin faaliyetlerine benzeyen faaliyetleri ilgilendirdiğini, şüphe bildirme yükümlülüğünün, daha önce de belirtildiği gibi avukatların meslek sırrının temelini oluşturan, savunma görevinin özüne dokunmadığım,

-Bu meşru amaç ve bu amacın demokratik bir toplumdaki özel önemi göz önünde bulundurulduğunda, Fransa’da yürürlüğe konulduğu kadanyla şüpheyi bildirme yükümlülüğünün avukatların meslek sırrma orantısız bir müdahale teşkil etmediğini, karara bağlamıştır.

Yapılan düzenleme ile bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yukarıda bahsedilen kararmdaki ilkeler doğrultusunda Anayasa Mahkemesinin iptal karannda belirtilen eleştirilerin karşılanması ve serbest avukatlar için belirli güvencelerin sağlanması amaçlanmakta, diğer taraftan Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü’nün Tavsiye Kararlarına tam uyumlu hale gelmesini sağlamak üzere serbest avukatlar, yükümlülüklerinin sımn daha net bir biçimde çizilerek ve madde metninde sayılan işlemlerle (taşınmaz alım satımı vb.) sımrlı olarak 5549 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasınm (d) bendinde sayılan yükümlüler arasına eklenmektedir.

Bu kapsamda öncelikle avukatların, sadece madde metninde sayılan işlerle (taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması vb.) sınırlı olarak MASAK yükümlüsü oldukları açıkça düzenlenerek, savunma hakkı kapsamında icra edilen görevlerin ve edinilen bilgilerin (meslek sim olarak), MASAK yükümlülüğü kapsamında olmadığı vurgulanmaktadır.

Aynca 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen bilgiler ile müvekkilin savunma hakkı ile hukuki dinlenilme hakkı kapsamındaki durumların bu yükümlülük kapsamında olmadığı açıkça hüküm altına alınmaktadır. Son olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesi kapsammda yalmzca avukatların yapabileceği işlerle ilgili olarak 1136 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerinin saklı kaldığı belirtilmek suretiyle, yalnızca avukatlar tarafından yapılan işler nedeniyle Öğrenilen bilgilerin ve yapılan işlerin bu yükümlülük kapsammda olmadığı hüküm altına alınmaktadır. Bu sayede, avukatların, avukat olarak savunma hakkı bakımından yaptıkları görevler ile bu görevler sırasında edinilen mesleki sırların MASAK yükümlülüğü kapsamında olmadığı vurgulanarak ve Anayasa Mahkemesinin Kararındaki iptal gerekçeleri dikkate alınarak serbest avukatlar için belirli güvencelerin sağlanması hedeflenmektedir.

MADDE 21- 5549 sayılı Kanun kapsamında Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen idari para cezalarına 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereğince sulh ceza mahkemesine; sulh ceza mahkemesi kararlanna karşı da yine sulh ceza hakimliğine itiraz edilmektedir.

MASAK tarafından idari para cezası uygulanan fiiller, idare hukuku kapsamında uzmanlık gerektiren, karmaşık ve teknik konulardır. Ayrıca mevcut durumda, itiraz yolunun kısıtlı, temyiz yolunun kapalı olması nedeniyle davalar yüksek yargı denetiminden geçmemektedir. Kabahatler için ceza uygulananlar genellikle gerçek kişiler olmasına karşılık MASAK tarafindan hakkında ceza uygulanan yükümlüler çoğunlukla bankalar, aracı kurumlar ve yetkili müesseseler gibi finansal kuruluşlardır. Bunun yam sıra 5549 sayılı Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarının tutar ve üst sımrlan diğer idari para cezalarına kıyasla oldukça yüksektir.

Bu kapsamda madde ile Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından uygulanan cezalarda olduğu gibi, MASAK tarafından düzenlenen idari para cezaları için 5326 sayılı Kanunda öngörülen sulh ceza mahkemesine başvuru yolu yerine, idari yargı yoluna başvuru yönteminin uygulanabilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 22- Madde ile deprem bölgesinde nüfusu azalan belediyeler için 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca nüfus esas alınarak genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebi ile nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasım engellemeye yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 23- 23/10/2010 tarihinde 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş, Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu kurulmuş ve sekretarya hizmetlerini yürütme görevi mülga Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kurulan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu ve Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ilga edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürütme görevi sona erdirilmiştir. 2/8/2018 tarihli ve 30497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 6015 sayılı Kanunda düzenlenen Kurula ilişkin görevlerin Ekonomi Politikaları Kurulu tarafindan yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 7/8/2019 tarihinde yapılan değişiklikle Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü kurulmuş ve anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226/A maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına “devlet desteklerinin ilke ve esaslannm belirlenmesi amacıyla politika önerileri oluşturmak, devlet desteği uygulamalarının etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla etki değerlendirmesinin yapılmasma ilişkin ilke ve esasları belirlemek, kamu kurum ve kuruluşları tarafindan hazırlanan etki değerlendirmesine ilişkin raporları izlemek” görevleri tevdi edilmiştir.

Ayrıca 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 102 sayılı Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkmda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı devlet yardımları konusunda çatı yapı haline gelmiş; Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226/A maddesindeki yetkileri sona erdirilmiş ve “6015 sayılı Kanun kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yürütmek” görevi Hazine ve Maliye Bakanlığına tevdi edilmiştir.

Bu çerçevede 102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımları alamnda Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili merci haline getirildiğinden madde ile, 6015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde mülga Hazine Müsteşarlığımn bağlı olduğu Bakana yapılan atfın Strateji ve Bütçe Başkanma yapılması ve aym maddeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı ibaresi eklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 24- 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu ve Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ilga edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun sekretarya faaliyetlerini yürütmeye yönelik görevi sona erdirilmiş; 102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ise devlet yardımları alamnda Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili merci haline getirilmiştir. Bu kapsamda, Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan Bakan ibareleri Başkan olarak değiştirilmektedir.

MADDE 25- 6015 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan Devlet Destekleri Bilgi Sistemine yasal dayanak oluşturmaktadır. Ayrıca 102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı devlet yardımları konusunda çatı yapı haline gelmiş; Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 226/A maddesinde düzenlenen “devlet desteklerinin ilke ve esaslarmın belirlenmesi amacıyla politika önerileri oluşturmak, devlet desteği uygulamalannm etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla etki değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin ilke ve esasları belirlemek, kamu kurum ve kuruluşlan tarafindan hazırlanan etki değerlendirmesine ilişkin raporlan izlemek, değerlendirmek ve bunları gerekli mercilere sunmak” şeklindeki görev ve yetkileri yürürlükten kaldınlmıştır.

Madde ile devlet yardımları konusundaki tüm çalışmalann tek çatı altoda yürütülmesi, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli şekilde kullanılması ve destek uygulamalannm koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalann yeknesaklığının sağlanması açısmdan 6015 sayılı Kanun uyannca kurulmuş olan Devlet Destekleri Bilgi Sistemine ilişkin yetkilerin Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ülkemizde uygulanan devlet yardımlann etkin bir şekilde izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilebilmesi için yardımla ilgili verilerin belirli kurallar dahilinde toplanabilmesi, paylaşılabilmesi ve Strateji ve Bütçe Başkanlığmca işletilen Devlet Yardımları İzleme Sistemine aktarabilmesi gerekmektedir.

Madde ile yukarıda belirtilen çerçevede yardımlann etkilerinin değerlendirilmesi imkânı sağlanarak, kamu kaynaklarmın verimli kullanılması temin edilebilecektir.

MADDE 26- Madde ile 6015 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyannca Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan Devlet Destekleri Bilgi Sisteminin Strateji ve Bütçe Başkanlığına devrine ilişkin olarak Bakanlık ve Başkanlık arasında altı aylık süre içerisinde protokol yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 27- Madde ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 77 nci maddesi kapsammda faaliyetlerini kalkınma ve yatırım bankası olarak sürdüren İller Bankası A.Ş., yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman desteğini ve likidite döngüsünü kendi öz kaynaklarıyla sağlamakta ve hâlihazırda kanuni sermaye tavanına ulaşmış olup bu desteğin ve finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi amacıyla sermaye tavanının arttırılması amaçlanmaktadır.

MADDE 28- Madde ile genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranlarına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin sınırlan içinde 2014 yılından bu yana %20 olarak uygulanan % 10’luk kanuni oran %3 0, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında 2014 yılından bu yana % 10 olarak uygulanan %5’lik kanuni oran %15 ve bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde 2014 yılından bu yana % 20 olarak uygulanan %10’luk kanuni oran %30 olarak belirlenmektedir.

Öngörülen düzenlemeyle; genel aydınlatmamn toplam maliyetinin merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki paylaşımı daha dengeli hale getirilerek uygulamada otokontrolün sağlanmasına daha fazla katkı sunulması ve bu kapsamda genel aydınlatmamn kamuya olan toplam maliyetinin daha kontrol edilebilir düzeylerde dengelenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 29- 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 178 inci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 32 nci maddenin dördüncü fıkrasında yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan, yeterlik sonrası dönemde en az üç yıl performans değerlendirmesine tabi tutulan ve yapılan performans değerlendirmesinde başarılı olanların, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanmalan öngörülmekteyken anılan maddede 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle yapılan değişiklikle yardımcılık dönemi dahil Vergi Müfettişi olarak en az on yıl çalışan ve Vergi Müfettişliğine atanma tarihi sonrasında en az altı yıl performans değerlendirmesinde başarılı olanlann, Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanmaları hüküm altma alınmış, söz konusu düzenlemeden önce Vergi Başmüfettişliğine atanma şartlarım sağlayabilecek nitelikte olanlar için bir geçiş hükmü öngörülmemiştir. Madde ile söz konusu personelin geçmişe yönelik mali ve özlük açısından hak doğurmadan mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 30- Madde ile özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşlara ait yönetim kurulu, denetim kurulu ve benzeri organlarda görev alan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile işçiler dâhil kapsama giren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her statüdeki personele ve belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerine, kurum içi ve kurum dışı aynmı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması, madde kapsamındaki görevlere bağlı ödeme tutarlarının ilgililerin asli görevli oldukları kurumların hesabına yatırılması ve ilgililere ödemelerin kurumlarınca yapılması, bu kapsamda yapılacak ödemelere mevzuatında en yüksek Devlet memuru için öngörülen ödemeler toplamının altı aylık net ortalaması esas alınarak üst sınır getirilmesi, üst sının aşan ödemeler ile ücret ödenmeyen diğer görevlere bağlı ücretlerin ilgilinin asli görevli olduğu kurum bütçesine gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 31- Yürürlük maddesidir.

MADDE 32- Yürütme maddesidir.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardlan Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“F) Genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlan,”

MADDE 2- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlann doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayn sermayesinin yarısından fazlasma sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısmdan fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (il özel idareleri, belediyeler ve bunlann bağlı kuruluşlan ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilen bu neviden taşıt ve iş makinelerinin idareler adına satılmasma yönelik esas ve usulleri belirlemeye ve belirlenen esas ve usuller kapsamında ihaleleri yapmaya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir. Bu madde kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalan Hakkında Kanun ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Birinci fıkradaki işlemler ve ihale sürecinin yürütülmesi dâhil ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık hizmeti aliminin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır. Yapılan satışların bedellerinden masraflar düşülür ve kalan tutar genel bütçeli idareler için Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğü hesabına, diğerlerinde ise ilgili idare muhasebe birimi hesaplarına aktarılır, aktarılan bu tutarlar ilgisine göre genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçelerine gelir kaydedilir.”

MADDE 3- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (43) numaralı fıkrasında yer alan “kâğıtlar.” ibaresi “kâğıtlar ve yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar arasında imzalanan yatırım sözleşmeleri.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 207 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bağlı ekli (1) sayılı liste Kanuna eklenmiştir.

“EK MADDE 207- Ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemam kadrolan ihdas edilmiştir.”

MADDE 5- 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- BOTAŞ’ın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar, idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçlan BOTAŞTn Hâzineden görevlendirme bedeli alacaklanna karşılık, merkezi yönetim bütçesinin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borçlara bu maddenin yayımlandığı tarihten sonra feri alacak hesaplanmaz.

Bu madde kapsamında BOTAŞTn Hâzineden olan görevlendirme bedeli alacağı tutarım tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakam yetkilidir.”

MADDE 6- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yapılacak her türlü doğal gaz ahmlan,”

MADDE 7- 4734 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi kapsamında yapılacak alımlara yönelik olarak satın alma yöntemleri dâhil alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandınlmasma ilişkin gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında usul ve esaslar piyasa koşulları, gizlilik, güvenilirlik, ihtiyaçlarm uygun şartlarla ve zamamnda karşılanması ve kaynaklann verimli kullamlması ilkeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanmca belirlenir.”

MADDE 8- 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasımn ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan parasal limit, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ve Boru Hatlan ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile yurt dışında kurdukları şirketlerin petrol ve doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yapacakları her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanmaz.”

“Beşinci fıkra kapsamında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından yapılacak alımlarda Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen temel ilkeler doğrultusunda uygulanacak satın alma yöntemleri, ilan ve davet süreleri ile kuralları, doküman hazırlanması, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve alımların sonuçlandırılması dahil ihale süreci ve çerçeve anlaşmalara ilişkin iş ve işlemler ile ilgili esas ve usuller Kurum görüşü üzerine Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir ve ihale sürecindeki işlemler kısmen veya tamamen Kurum tarafından kurulan ve işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebilir.”

MADDE 9- 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmam ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- 30/6/2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmamn 2 nci maddesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, 18/6/2017 tarihli ve 7034 sayılı Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanunla kurulan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Japonya Hükümeti ve/veya Japonya ülke kuruluşlarından kendi adına yılı yatırım programında yer almaksızın sağlayacağı dış finansmana bu Kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde Hazine geri ödeme garantisi vermeye Bakan yetkilidir.

Bu madde uyarmca verilen Hazine geri ödeme garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 10- 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41- 6741 sayılı Kanun kapsamında kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna kamu bankalannın sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen Özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye Bakan yetkilidir.”

MADDE 11- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye 87.03 G.T.İ.P. numaralı sırasınm “-Diğerleri” satırında yer alan “—Sadece elektrik motorlu olanlar” alt satırmdan önce gelmek üzere karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki alt satırlar eklenmiştir.

 • Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, birleştirilmiş sadece elektrik menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

— Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

 • — Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar
 • — Diğerleri

— Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

30

60

70

MADDE 12- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donammı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz. Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıta alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansma sahip satıcı tarafindan gerçekleştirilir.”

MADDE 13- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 9-Kamu kurum ve kuruluşlanmn harcama ve uygulamalarımn tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığmca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarmca disiplin hükümleri uygulamr ve sonuçlan idarelerince Cumhurbaşkanlığma bildirilir.”

MADDE 14- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Î1 Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ödenekleri il özel idarelerine aktarmak” ibaresi “ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “ödenekler ile” ibaresi “kaynaklarla” şeklinde değiştirilmiş, altıncı cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu işlere ilişkin kaynak transferleri, mevzuatı gereğince yapılacak avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden hizmeti yaptıran idare bütçesine gider kaydedilmek suretiyle yapılır. İl özel idareleri aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler kamu kurum ve kuruluşlannın bütçelerinde ayn tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaçlarla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilebilir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları bütçelerinden il özel idarelerine yapılacak kaynak aktarımının hangi aşamada ne surette avans veya gider kaydı suretiyle yapılacağı, il özel idarelerince ihaleye çıkılmasında hizmeti yaptıran ilgili idare bütçesindeki ödeneğin esas alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ve bu kapsamdaki diğer hususlar içişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafindan müştereken belirlenir.”

MADDE 15- 5302 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilmeden önceki haline göre Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine aktarılan kaynaklardan bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kullanılmayan kısımları il özel idarelerince hizmeti yaptıran idareye iade edilir. İade edilen tutarlar genel bütçeli kuruluşlarda genel bütçeye gelir, diğer idarelerde ise kendi bütçelerine gelir kaydedilmek üzere ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesabına yatınlır. Yatırılan bu tutarlar karşılığı ilgili kurum veya kuruluş bütçesine idarelerce ödenek kaydedilebilir. Bu madde kapsamında kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye ilgili kamu idaresi yetkilidir.”

MADDE 16- 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları; müdür yardımcısı, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür ve vergi dairesi müdürü tarafından verilen görev ve işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup kendilerine verilen görev ve işleri yerine getirirken ilgisine göre müdür yardımcısı, vergi dairesi müdür yardımcısı, müdür ve vergi dairesi müdürüne karşı sorumludurlar.”

MADDE 17- 5345 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan “defterdara ve defterdarlığa yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığma, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde vergi dairesi müdürü veya müdürlüğüne; gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkam veya başkanlığına, tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ilgisine göre vergi dairesi başkanı ve başkanlığına veya ilgili müdür veya müdürlüğüne yapılmış sayılır.” ibaresi “defterdara, defterdarlığa, vergi dairesi başkanı ve vergi dairesi başkanlığına yapılmış atıflar ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığma bağlı defterdara ve defterdarlığa; gelir müdürlüğüne, takdir komisyonu başkanı veya başkanlığına, tahsil dairesine, mal müdürü ve müdürlüğüne yapılmış atıflar ise ilgisine göre Gelir İdaresi Başkanlığma bağlı defterdar veya defterdarlığa veya ilgili müdür veya müdürlüğüne yapılmış sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- 5345 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Defterdarın mali haklan

EK MADDE 1 - Gelir İdaresi Başkanlığına ait defterdar kadrosu mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından vergi dairesi başkanı kadrosuna denktir.”

MADDE 19- 5345 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- 1/9/2024 tarihi itibarıyla kadrolan kaldırılan Defterdar Yardımcısı unvanlı personel, kadro derecelerine uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında bulunan Gelir İdaresi Grup Müdürü kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Söz konusu unvanda geçirmiş oldukları hizmet süreleri atandıkları kadroda geçirilmiş sayılır."

MADDE 20- 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “spor kulüpleri” ibaresinden sonra.gelmek üzere “, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında yürütülen mesleki faaliyetler sırasında edinilen bilgiler hariç olmak, savunma hakkı ile hukuki dinlenilme hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykın olmamak ve yalmzca avukatların yapabileceği işlerle ilgili olarak 1136 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin fînansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(7) Bu Kanun uyarınca verilen idari para cezası kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”

MADDE 22- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Î1 Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkmda Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) 2 nci maddenin beşinci fıkrasına göre hesaplanacak nüfuslarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından 30/6/2027 tarihine kadar 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yer alan ve 2023 yılı Ocak ayı verilerine göre nüfusu azalan belediyeler bakımından 2023 yılı Ocak ayı nüfus verileri esas alınır. Bu tarih aralığında 2023 yılı Ocak ayı nüfus verilerinin geçildiği belediyelerde yüksek olan veriler dikkate alımr.”

MADDE 23- 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Başkan: Strateji ve Bütçe Başkamnı,”

“j) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,”

MADDE 24- 6015 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “Bakan” ibaresi “Başkan” şeklinde ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakan” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 6015 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelikler Cumhurbaşkamnca alınacak karar üzerine yürürlüğe konulur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, teşebbüslere mali fayda sağlayan uygulamalarına ilişkin her türlü kayıt ve veriyi Başkanlık bünyesindeki bilgi sistemine aktarırlar.”

“(4) Başkanlık ve devlet yardımının uygulanmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerden, devlet yardımlarının izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla bilgi, belge, kayıt ve veri talep edebilirler. Söz konusu bilgi, belge, kayıt ve veriler bunlara sahip olan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuramlardan da talep edilebilir. Bu suretle kendisi ile bilgi paylaşılanlar, paylaşılan verinin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümleri ihlal edenler, muhtelif kanunlar gereğince gizli kalması lazım gelen bilgileri ifşa edenler ile bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullananlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 26- 6015 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Protokol

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Devlet Destekleri Bilgi Sisteminde yer alan her türlü kayıt ve veri ile sisteme ilişkin mevcut teknik dokümantasyon ve kaynak kodları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bir protokol ile Başkanlığa devredilir.”

MADDE 27- 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “9.000.000.000 (dokuz milyar)” ibaresi “60.000.000.000 (altmış milyar)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yüzde onu” ibaresi “yüzde otuzu” şeklinde, “yüzde beşi” ibaresi “yüzde onbeşi” şeklinde ve dördüncü cümlesinde yer alan “yüzde onu” ibaresi “yüzde otuzu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 27/6/1989 tarihli ve 3 75 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Vergi Müfettişlerinin Vergi Başmüfettişi kadrolarına atanmasında aranan performans değerlendirmesinde başanlı olma şartıyla ilgili olarak ek 32 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan süre, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına 7/1/2019 tarihinden önce atanmış olanlar bakımından üç yıl olarak uygulanmaya devam eder.

Bu maddenin uygulanması, kapsama girenler bakımından geçmişe yönelik herhangi bir mali veya özlük hakkı doğurmaz.”

MADDE 30- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ye (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da ayn ayn doğrudan veya dolaylı olarak Hâzineye ait olan ortaklıklar, fonlar, döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları, kurdukları veya üye oldukları birlikler ile doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayn sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programında bulunanlardan sermayesinin yansından fazlası kamuya ait kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personelden; özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir.

Birinci fıkra kapsamındaki personele, anılan fıkra kapsamında yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutan, (108.000) gösterge rakamımn memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İlgililere bu fıkrada belirtilen üst sımra tabi ödemeler dışında, söz konusu görevler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamaz.

Birinci fıkra kapsamında yürütülen görevler karşılığında ödenmesi öngörülen tutarlar, ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak personelin asli görevli bulunduğu kuramca bildirilen bir emanet hesabma yatırılır. Bu kapsamda birden fazla görev alan personel, ücret alacağı görevi asli görevli olduğu kuruma beyan eder. İlgililere mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asli görevli bulunduktan kurumlarca herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilir ve üst sının aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kuram bütçesine gelir kaydedilir.

Bu madde hükümleri, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyeleri hakkında da uygulamr.

Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

MADDE 31- Bu Kanunun;

 1. 3 üncü maddesi 1/7/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
 2. 12 nci maddesi 1/1/2025 tarihinde,
 3. 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 30 uncu maddeleri 1/9/2024 tarihinde,

ç) 28 inci maddesi 1/8/2024 tarihinde,

 1. Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 32- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Öğretim Görevlisi

4

10

Öğretim Görevlisi

5

10

Öğretim Görevlisi

6

10

Öğretim Görevlisi

7

ıo

TOPLAM

90

KURUMU: AFYONKARAHÎSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doçent

1

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor öğretim Üyesi

 

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

5

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

ıo

TOPLAM

90

KURUMU: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

 

90

KURUMU: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

40

Doçent

1

25

Doçent

2

25

Doçent

3

25

TOPLAM

 

115

KURUMU: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Doçent

1

10

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

15

Doktor Öğretim Üyesi

2

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

15

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

120

KURUMU: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

25

Doçent

1

20

Doçent

2

20

Doçent

3

20

Öğretim Görevlisi

1

10

Öğretim Görevlisi

3

10

Öğretim Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

4

20

Araştırma Görevlisi

5

20

Araştırma Görevlisi

6

20

Araştırma Görevlisi

7

20

TOPLAM

 

195

 

KURUMU: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

15

Doçent

3

15

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

2

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10,

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Öğretim Görevlisi

3

5

Öğretim Görevlisi

4

5

Öğretim Görevlisi

5

5

Öğretim Görevlisi

6

5

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

 

150

KURUMU: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

15

Doçent

3

15

Öğretim Görevlisi

4

5

Öğretim Görevlisi

5

5

Öğretim Görevlisi

(5

5

TOPLAM

75

KURUMU: ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

25

Doçent

1

15

Doçent

2

15

Doçent

3

15

TOPLAM

70

KURUMU: EGE ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

i

45

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

TOPLAM

75

KURUMU: ERZİNCAN BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

30

TOPLAM

 

50

KURUMU: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

T

5

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor öğretim Üyesi

4

5

TOPLAM

 

70

KURUMU: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

 

15

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

15

Doktor Öğretim Üyesi

1.

5

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

TOPLAM

70

KURUMU: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

. I

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Öğretim Görevlisi

1

2

Öğretim Görevlisi

2’

2

Öğretim Görevlisi

3

2

Öğretim Görevlisi

4

2

Öğretim Görevlisi

5

3

Öğretim Görevlisi

6

2

Öğretim Görevlisi

7

2

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

5

Araştırma Görevlisi

7

5

TOPLAM

115

KURUMU; KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ÂDEDİ

Doktor öğretim Üyesi

I

10

Doktor öğretim Üyesi

2.

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

 

50

KURUMU: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

(0

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Öğretim Görevlisi

4

5

Öğretim Görevlisi

5

5

Öğretim Görevlisi

6

5

Araştırma Görevlisi

5

5

Araştırma Görevlisi

ti

5

Araştırma Görevlisi

7

5

TOPLAM

90

KURUMU: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

5

Araştırma Görevlisi

4

10

Araştırma Görevlisi

5

5

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

5

TOPLAM

75

KURUMU: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doçent

l

5

Doçent

2

ıo

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

5

Öğretim Görevlisi

1

5

Öğretim Görevlisi

2

5

Öğretim Görevlisi

3

5

Öğretim Görevlisi

4

5

Öğretim Görevlisi

5

5

öğretim Görevlisi

6

5

TOPLAM

70

 

KURUMU: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

I

10

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

10____

Doktor Öğretim Üyesi

2

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

10.

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

Araştırma Görevlisi

4

5

Araştırma Görevlisi

5

5

. Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

 

105

KURUMU: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

25

Doçent

1

15

Doçent

2

15

Doçent

3

10

Doktor öğretim Üyesi

1

İD

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

100

KURUMU: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

5

TOPLAM

70

KURUMU: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

15

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

5

TOPLAM

70

KURUMU: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

15

Doçent

1

5

Doçent

2

5

Doçent

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

 

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

 

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

65

 

 

KURUMU: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Araştırma Görevlisi

4

15

Araştırma Görevlisi

5

15

Araştırma Görevlisi

6

15

Araştırma Görevlisi

7

15

TOPLAM

 

60

 

KURUMU: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

10

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Öğretim Görevlisi

3

5

Öğretim Görevlisi

5

5

TOPLAM

50

 

KURUMU: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

700

Doçent

1

250

Doçent

2

250

Doçent

3

250

Doktor Öğretim Üyesi

1

55

Doktor Öğretim Üyesi

2

• 50

Doktor Öğretim Üyesi

3

55

Doktor Öğretim Üyesi

4

50

Doktor Öğretim Üyesi

5

50

Öğretim Görevlisi

1

15

Öğretim Görevlisi

2

15

Öğretim Görevlisi

 

15

Öğretim Görevlisi

4

15 .

Öğretim Görevlisi

5

15

Öğretim Görevlisi

6

15

Araştırma Görevlisi

4

50

Araştırma Görevlisi

5

50

Araştırma Görevlisi

6

' 50

Araştırma Görevlisi

7

50

TOPLAM

 

2000

KURUMU: SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doçent

1

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

1

10

Doktor Öğretim Üyesi

2

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

4

10

Doktor Öğretim Üyesi

5

10

TOPLAM

 

80

 

KURUMU: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

20

Doçent

l

10

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

3

20

Araştırma Görevlisi

5

10

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

 

100

KURUMU: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doçent

1

15

Doçent

2

İ5

Doçent

3

15

TOPLAM

 

45

 

KURUMU: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN (Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Profesör

1

15

Doçent

1

20

Doktor Öğretim Üyesi

3

15

Öğretim Görevlisi

1

5

Araştırma Görevlisi

4

15

Araştırma Görevlisi

5

15

Araştırma Görevlisi

6

10

Araştırma Görevlisi

7

10

TOPLAM

105

KURUMU: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(Öğretim Elemanları)

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

Doçent

1

15

Doçent

2

10

Doçent

3

10

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Doktor Öğretim Üyesi

2

5

Doktor Öğretim Üyesi

3

5

Doktor Öğretim Üyesi

4

5

Doktor Öğretim Üyesi

5

5

TOPLAM

60

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler