BIST 100 9.374,19 %0.29 Dolar 31,06 %0.81 Euro 33,61 %0.75 Altın Gram 2.026,60 %0.48 Brent Petrol 82,08 %-1.8 Bitcoin 50.873,99 %1.27
,

2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Genelge

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından "2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 2 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi" yayımlandı

2023 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Genelge

2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ve YILSONU İŞLEMLERİNE İLİŞKİN
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ
(Sıra No 2)

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yılsonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla bu Genelge düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere 21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununun tamamlayıcı ödeneğin düzenlendiği 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası Anayasa Mahkemesinin 3/11/2023 tarihli ve 32358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/9/2023 tarihli ve E: 2020/33, K: 2023/161 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödenek üstü harcama” başlıklı 70 inci maddesinde “Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 2023 yılı bütçe uygulamaları sonunda İdarelerin bütçe tertiplerinde “01-Personel Giderleri” ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” kodlarını içeren tertipler de dâhil olmak üzere hiçbir şekilde ödenek üstü harcama olmaması gerekmektedir. Bu doğrultuda İdarelerin yılsonuna kadar bütçe ödeneklerini kullanırken ve bütçe işlemlerini yaparken aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

1- İdarelerce mevzuatına uygun olarak ödeme emri belgesine bağlanarak muhasebe birimlerine ulaştırılan “01-Personel Giderleri” (ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödemeler de dâhil olmak üzere) ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına ilişkin her türlü giderler zamanında ödenecektir. Harcama birimleri, ortaya çıkacak ilave ödenek ihtiyaçlarını en kısa zamanda ve en seri şekilde mali hizmetler birimlerine bildirerek ödenek talep edeceklerdir. 20/12/2023 tarihinden sonraki her türlü ödemeler, (“01- Personel Giderleri” -ek ders ve sınav ücreti, fiili hizmet zammı, nöbet ücreti, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı gibi ödemeler de dâhil olmak üzere- ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarına ilişkin olanlar da dahil) ödeneği olması durumunda yapılabilecektir.

2- İdareler, bütçelerinin diğer tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin olarak 2024 yılına borç bırakılmaması hususunda gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu nedenle yılın son günlerinde muhasebe birimlerinde oluşacak iş yükü de dikkate alınarak ödeme emri belgeleri herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin idarelerin harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine iletilecektir.

3- Ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları öncelikle idare bütçelerinin tasarrufu mümkün olan tertiplerinden aktarma suretiyle karşılanacaktır. Özel bütçeli idarelerde yıl sonuna kadar oluşabilecek ödenek ihtiyaçları da dikkate alınarak, gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri, öncelikle zorunlu giderlere ilişkin tertiplerin ödenek ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede ödenek ve harcama planlaması yedek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacak şekilde yapılacaktır. Gelir fazlası ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, tertip bazında ödenek ihtiyacı gerçekçi belirlenecek ihtiyaçtan fazla ödenek eklenmemesi hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

4- Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri, kurumların harcama birimleri tarafından gecikmeden 20/12/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra yeterli ödeneği ilgili bütçe tertibinde olmayan hiçbir ödeme emri belgesi işleme konulmayacaktır. Bu itibarla yılın son günlerine ödeme emri belgesi bırakılmamasına azami gayret gösterilecektir.

5- Ödenek gönderme belgesine bağlanan ve 20/12/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar harcanmayacağı kesinleşen ödeneklere ilişkin tenkis işlemleri, harcama birimleri ve mali hizmetler birimlerince 5 Sıra No’lu 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılarak, en geç 22/12/2023 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

6-  İdarelerin merkez veya taşra teşkilatında 20/12/2023 tarihinden önce yapılmış olan ödenek üstü harcamalar mali hizmetler birimlerince tespit edilecek ve merkezden gönderilebilecek durumda olan ödenekler 24/12/2023 tarihine kadar ihtiyaç bulunan harcama birimlerine gönderilip ödenek üstü harcama bırakılmayacaktır.

Gereğini önemle arz/rica ederim.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler