,

OHAL Bölgesinde eğitime ilişkin yeni tedbirler alındı

Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 131) bugün yayımlandı

OHAL Bölgesinde eğitime ilişkin yeni tedbirler alındı

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA EĞİTİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 131

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında eğitim alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Öğretmenevi ve akşam sanat okullarına kaynak aktarımı

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olması nedeniyle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen işçilerin ücretleri veya iş akdinin sona ermesine bağlı tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesinin yetersiz olması halinde bu kuramlara üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir.

Parasız yatılı ve burslu okuma ile eğitim desteği

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları 6/2/2023 tarihinden itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kesilmez.
(2) 6/2/2023 talihinden itibaren meydana gelen depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine; parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 2684 sayılı Kanun uyarınca ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği verilir. Bu eğitim desteği 2684 sayılı Kanun uyarınca burs alanlara verilmez.

Barınma ve iaşe giderlerinin karşılanması

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilenen vatandaşlara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilir. Bu giderler Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Diğer tedbirler

MADDE 5- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan özel öğretim kurumlan için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.
(2) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan kapanan veya kapatılan özel öğretim kuramlarının 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında devir ve teslim etmeleri gereken; mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosyalan ve diğer evrakı deprem nedeniyle teslim edememeleri halinde, bu kurumlar hakkında anılan fıkrada belirtilen idari para cezası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.
 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler