,

MEB taşra teşkilatı personeli iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı taşra teşkilatı kadrolarında bazı ünvanlarda görev yapan personelin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

MEB taşra teşkilatı personeli iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul/kurumlarında bazı ünvanlarda görev yapan personelin (hizmetli, memur, vhki, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve diğerleri) 2024 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme duyurusu yayımlandı.

Başvurular 28/06 - 10/07/2024 tarihleri arasında yapılacak.

Atama sonuçları 26/07/2024 tarihinde açıklanacak.

2024 YILI TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINDA BAZI ÜNVANLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımızın resmî okul/kurumlarında bazı ünvanlarda görev yapan personelin (hizmetli, memur, vhki, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve diğerleri) 2024 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

A- BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1-    Başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak bunun dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2-    31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları il’de en az üç yıl süreyle kesintisiz olarak görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
3-    Hizmet süresinin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesine göre hesaplanan hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
4-    İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.
5-    Askerlik hizmeti hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-    Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
7-    31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka yerde görevlendirilenlerin buralarda geçen görev süreleri, asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçmiş sayılacaktır.

B-    DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-    Soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda başka il’e atanan personel, aradan üç yıl geçmeden daha önce görev yaptığı il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
2-    Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan haklarındaki yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen personelin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri, üç yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.
3-    Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden, sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.
4-    Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan personel sorumludur. Personel başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran personel, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak il millî eğitim müdürlüklerinin onaylamasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.
5-    Başvurular, sırasıyla ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.
6-    Personel, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda yetkililerce iptal edilecektir.
7-    Yer değişikliği başvurusunda bulunan personelin hizmet süreleri, 31.12.2024 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
8-    İller arası görev yeri değiştirilen personelin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek, ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra mevzuatta belirtilen mazeret durumlarından herhangi birinin oluşması hâlinde atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.
9-    Elektronik Başvuru Formu, il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra alınacak iki çıktıdan birinin örneği imzalanıp mühürlenerek personele verilecek; diğer çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.
10-    Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.
11-    Yukarıda belirtilen açıklamada yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri esas alınacaktır.

C- ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
1-    İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği hâlinde, hâlen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana atamada öncelik verilecek; eşitliğin bozulmaması hâlinde atanacak personel Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
2-    Atama sonuçları Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacaktır.
3-    Ataması yapılan personele ilişkin kararnameler sistem üzerinden Bakanlıkça valiliklere gönderilecek ve en geç bir hafta içinde ataması yapılan personele tebliğ edilecektir. Göreve başlama işlemleri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci maddesi de göz önünde bulundurularak tamamlanacaktır.

Ç- İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK ÜNVANLAR
GİH: Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Memur (ş), Memur (Döner Sermaye), Şef, Şef (ö), Şoför, Usta Öğretici, Uzman (ö), Sivil Savunma Uzmanı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (ö), Araştırmacı (ö), Araştırmacı (6360), Sayman (Döner Sermaye), Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Veznedar (Döner Sermaye).
THS: Mimar, Mühendis, Mühendis (ö), Tekniker, Tekniker (ö), Tekniker (ş), Programcı, Teknisyen, Teknisyen (ö), Teknisyen (ş).
SHS: Hemşire, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni.
AH : Avukat.
YHS: Aşçı, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Hizmetli (ş), Hizmetli (Döner Sermaye).

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler