,

Denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resöi Gazetede yayımlandı

Denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu hale getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le 2017 tarihli düzenlemede değişiklik yapıldı.

Değişiklikle yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup Türkiye'de denklik başvurusu yapan adayların öğrenim gördüğü programın dili inceleme kriterleri arasına alındı.

Buna göre, önceki yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendi, "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge..." şeklinde değiştirildi. Bu belge, tanıma veya denklik başvurusu sırasında zorunlu hale getirildi.

Aynı maddeye eklenen hükümle, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanların bu uygulamadan muaf tutulması kararlaştırıldı.

Belge, başvuru sırasında ibraz edilebilecek

Başvuru belgelerinin arasına eklenen yabancı dil başarı puan belgesi, başvuru sırasında ibraz edilebilecek.

Adayın öğrenim gördüğü programın eğitim diline ilişkin belgenin uygunluğu, mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvuruları incelenirken denetlenecek.

Söz konusu dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde denklik başvurusu reddedilecek.

Öğrenim görülen programın dilinde daha önce YÖK tarafından kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı YÖK tarafından belirlenecek.

Kazanımlarla ilgili şüphelerin giderilmesi amaçlandı

YÖK kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu düzenlemeyle, adayların öğrenimlerinin gerçekliği ile programın gerektirdiği kazanımların elde edilip edilmediği konusundaki şüphelerin giderilmesi amaçlandı.

Öğrencinin öğrenim gördüğü programın dilini bilmemesinin, programın gerektirdiği kazanımları edinemediği anlamına geldiğini belirten kaynaklar, bu şekilde mezun olunamayacağını vurguladı.

Kaynaklar, bu kazanımları elde edememesine rağmen öğrencinin mezun olmasının, ilgili yükseköğretim kurumunun nitelikli eğitim-öğretim faaliyeti yürütmediğini, düzenlediği diplomaların da herhangi eş değerliğinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge.”

“(4) Birinci fıkranın (ğ) bendi ile istenilen belge, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az üçünde ilk dörtyüzlük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanlardan istenmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “dökümlerinin uygunluğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adayın öğrenim gördüğü programın eğitim dili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında sunulacak yabancı dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde başvuru reddedilir. Öğrenim görülen programın dilinde daha önce Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce denklik başvurusunda bulunan ve işlemleri devam edenler hakkında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler