,

2023 Yılı Uzman ve Başöğretmen Unvanları için Süreç 30 Mayıs'ta Başlıyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılı uzman ve başöğretmen unvanları için 30 Mayıs'ta sürecin başlayacağını, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavın ise 19 Kasım tarihinde yapılacağını bildirdi.

2023 Yılı Uzman ve Başöğretmen Unvanları için Süreç 30 Mayıs'ta Başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığınca 2023 yılı uzman ve başöğretmen unvanı başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı.
 
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Uzman ve başöğretmen unvanları için eğitim programına başvurular 30 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları 25 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında alınacak. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak." dedi.
 
Eğitimler ÖBA üzerinden

Bakan Özer, uzman öğretmenlik eğitim programına göre 180 saatlik eğitimin 17 Temmuz- 8 Eylül tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitim programına göre 240 saatlik eğitimin ise 17 Temmuz- 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.
 
Kimler başvurabilecek?

Özer, eğitim programına kimlerin başvuruda bulunacağına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlik kariyer basamakları için uzman öğretmenlik eğitim programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler; başöğretmenlik eğitim programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 4 Ekim tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecek."  
 
100 üzerinden 70 puan alan başarılı sayılacak

Yazılı sınavın uzman ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere 19 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacağını ifada eden Özer, "Yazılı sınavlarda çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak." dedi.
 
Lisansüstü eğitimlerini tamamlayanlar, sınavlardan muaf

Özer, lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmenlik yazı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacağını kaydetti.
 
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvurularını mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

2023 YILI ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA İLERLEMEYE İLİŞKİN DUYURU

1.    İLGİLİ MEVZUAT
•    03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,
•    12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği,
•    13.05.2022 tarihli ve 49594775 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge.

2.    TANIMLAR
Bu Duyuruda geçen;
a)    Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b)    Eğitim kurumu: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
c)    Eğitim programı: Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için düzenlenecek Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını,
ç) Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,
d)    MEBBİS: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini,
e)    ÖBA: Öğretmen Bilişim Ağını,
f)    Sertifika: Uzman Öğretmen Sertifikasını/Başöğretmen Sertifikasını,
g)    Yazılı sınav: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavını,
ğ) Yönerge: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönergesini,
ifade eder.

3.    GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzman öğretmen/başöğretmen unvanları için Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı/Başöğretmenlik Eğitim Programı uygulanacak ve söz konusu unvanlar için yazılı sınav yapılacaktır. Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin süreç EK-1 ve EK-2’de yer alan takvim doğrultusunda yürütülecektir.
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların, MEBBİS’te yer alan bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık bulunması hâlinde, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları kaydıyla;
•    Kadrosu taşra teşkilatında bulunanlar bakımından ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince,
•    Kadrosu merkeze bağlı taşra teşkilatında olanlar bakımından ise birimlerince,
22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde 22-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında illerde il değerlendirme komisyonları oluşturulacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları, il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanacaktır.
Bakanlık kadrolarında görev yapmakta iken Bakanlık yurt dışı teşkilatı ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görevlendirilen öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muafiyet başvuruları elektronik ortamda https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak olup bu durumda olanların şartları taşıyıp taşımadıkları, kadrolarının bulunduğu illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecektir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuruları, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, uzman öğretmen/başöğretmen unvanına yaptıkları başvurulara ilişkin tüm süreci kendi MEBBİS sayfalarından takip edebileceklerdir.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına, yazılı sınava ve yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunacakların başvuruları, görev yaptıkları kurumlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda alınacaktır. Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, görev yaptıkları kurumlarca tespit edilerek, şartları taşıyanların listesi EK-2’de yer alan takvim doğrultusunda Bakanlığa gönderilecektir.

4.    EĞİTİM PROGRAMI
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre 180 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre 240 saatlik eğitim 17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır.
Eğitim programına katılacakların, ÖBA’ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Eğitim programını tamamlamayanlar uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunamayacaktır.
Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Eğitim programını tamamlayanlara verilen seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır. Bu süreçte eğitim programında değişiklik olması hâlinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulacaktır.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için 2022 yılında yapılan eğitim programını tamamlayarak seminer belgesi almaya hak kazananlardan herhangi bir nedenle uzman öğretmen/başöğretmen unvanını alamayanların seminer belgesi, 2023 yılı için de geçerli olacaktır. Bu durumda olanlar, eğitim programına yeniden başvuru yapmaksızın istemeleri hâlinde 2023 yılında yapılacak eğitim programına da katılabileceklerdir.
4.1.    Eğitim Programına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler; Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacaktır. Bu sürelere, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirlenen;
a)    Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,
b)    Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,
c)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,
d)    Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,
e)    Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,
f)    25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
g)    Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,
ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,
de dâhil edilecektir.
Sürelerin hesabında; yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 04 Ekim 2023 tarihi esas alınacaktır.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de eğitim programına, aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 30 Mayıs 2023-03 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.
Uzman öğretmen olarak görev yapmakta olanlardan başöğretmen unvanı için yapılacak eğitim programına başvuruda bulunanların uzman öğretmenlikteki on yıllık süreleri, yapılan duyurular üzerine başvuruda bulunup adlarına uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenenlerin sertifikanın düzenlendiği tarih; yargı kararına bağlı olarak adlarına sertifika düzenlenenlerin ise yargı kararına göre uzman öğretmen unvanı aldıkları tarih dikkate alınacaktır.
4.2.    Eğitim Programına Başvuru
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlardan eğitim programına başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, illerde oluşturulan il değerlendirme komisyonu tarafından 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Başvuruların sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olamayacak şekilde değerlendirilip onaylanması gerekmektedir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin eğitim programına başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince 30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023 tarihleri arasında onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden eğitim programına başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 14-20 Haziran 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. Bu itirazlar, 21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından görebileceklerdir.

5.    MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin Yönerge eki EK-2 ve EK-3’te yer alan uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, 30 Mayıs 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında, söz konusu çalışmaları yaptıklarına dair belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla;
•    Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar bakımından görev yaptıkları kurumlar tarafından,
•    Özel öğretim kurumlarında görev yapanlar bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlükleri tarafından
MEBBİS’e yüklenecektir.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler arasında sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il değerlendirme komisyonunca aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin/uzman öğretmenlerin MEBBİS’e yüklenen mesleki gelişim çalışmaları aynı tarihler arasında ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince aksaklığa sebep olmayacak şekilde incelenip onaylanacaktır.
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanlar Yönerge eki EK-2/EK- 3’te yer alan mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir. Ayrıca başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır.
Mesleki gelişim çalışmalarının geriye dönük herhangi bir geçerlik süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

6.    ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI YAZILI SINAVI
Yazılı Sınav, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2023 Pazar günü 81 ilde yapılacaktır.
Yazılı sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları EK-3’te belirtilmiştir. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
6.1.    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;
a)    Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b)    Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c)    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d)    Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
şartları aranacaktır.
Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;
e)    Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
f)    Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
g)    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
h)    Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak
şartları aranacaktır.
6.2.    Yazılı Sınava Başvuru
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınava başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunanların başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınava başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. Bu itirazlar 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca ilgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından da görebileceklerdir.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de aranan şartları taşımaları kaydıyla yazılı sınava başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.

7.    YAZILI SINAVDAN MUAFİYET
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaktır.
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilecektir.
Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan, diplomalarında “yüksek lisans mezunu” oldukları belirtilenler ile “Yükseköğretim Kurulunca” yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenler, muaf tutulacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunanların başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır.
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla itiraz edebileceklerdir. Bu itirazlar, il değerlendirme komisyonu tarafından 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. İl değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazları kabul edilenlerin listesi, komisyon tutanakları ile birlikte ayrıca Genel Müdürlüğe gönderilecektir. İlgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarında da görebileceklerdir.
Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden yazılı sınavdan muaf olarak başvuruda bulunan ancak başvurusu onaylanmayanlar, 12-18 Ekim 2023 tarihleri arasında, ilçe/il millî eğitim müdürlüğü özel öğretim birimlerine itiraz edilebileceklerdir. İtirazlar 19 Ekim 2023-01 Kasım 2023 tarihleri arasında sonuçlandırılarak ilgililere tebliğ edilecektir. Ayrıca ilgililer itiraz sonuçlarını kendi MEBBİS sayfalarından da görebileceklerdir.
Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 tarihleri arasında Bakanlığa gönderilecektir.
Ayrıca, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları ve Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan ve yazılı sınava başvuruda bulunanlardan lisansüstü eğitimlerini 05 Ekim-01 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlayacak olanlar, söz konusu eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri şartıyla yazılı sınavdan muaf tutulacaklardır.
Lisansüstü eğitimini tamamlayanlardan belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları dikkate alınmayacaktır.

8.    SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ
Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlardan başvurusu kabul edilenlere, 19 Aralık 2023 tarihinde uzman öğretmen sertifikası/başöğretmen sertifikası Bakanlıkça düzenlenecektir.

BAKANLIK RESMÎ EĞİTİM KURUMLARI VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPANLAR BAKIMINDAN 2023 YILI UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARINA İLİŞKİN TAKVİM

İŞLEM

TARİH

AÇIKLAMA

Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Unvanlarına İlişkin Duyuru

18 Mayıs 2023

Duyuru, https://www.meb.gov.tr ile https://oygm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

Öğretmenlerin/Uzman

Öğretmenlerin MEBBİS Kayıtlarının

Güncellenmesi

22 -29 Mayıs 2023

Pazartesi-Pazartesi/6 İş Günü

MEBBİS kayıtlarında güncelleme yapılması gereken öğretmenlerin /uzman öğretmenlerin talepleri alınarak gerekli düzeltme, yetkileri dâhilinde ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri ile Bakanlıkça yapılacaktır.

İl Değerlendirme Komisyonun Oluşturulması

Pazartesi-Pazartesi/6 İş Günü

İl millî eğitim müdürlüklerince Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde il değerlendirme                         komisyonları

oluşturulacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU VE MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARININ YÜKLENMESİ

Eğitim Programına Başvuruların Alınması

30 Mayıs 2023-09 Haziran 2023

Salı-Cuma/11 Gün

Eğitim          programına            başvurular

https://mebbis.meb.gov.tr               adresi

üzerinden yapılacaktır.

Eğitim Programına Başvuruda Bulunanların, Başvurularının Değerlendirilmesi ve Onaylanması

30 Mayıs 2023-12 Haziran 2023

Salı-Pazartesi/14 Gün

Eğitim Programına Başvuruda Bulunanların, İl Değerlendirme Komisyonu Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonucu Şartları Taşıyanların İlanı

13 Haziran 2023

Sonuçlar, https://www.meb.gov.tr ile https://oygm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

Eğitim Programına Başvuruda Bulunanların İl Değerlendirme Komisyonunca Yapılan Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Alınması

14-20 Haziran 2023

Çarşamba-Salı/5 İş Günü

Eğitim Programına Başvuruda Bulunanların Değerlendirme Sonuçlarına Yaptıkları İtirazların Sonuçlandırılması

21 Haziran 2023-11 Temmuz 2023

Çarşamba-Salı/ 10 İş Günü

Eğitim Programının Uygulanması

17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023

UZMAN ÖĞRETMENLİK Pazartesi-Cuma (54 Gün) Eğitimler, https://www.oba.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023

BAŞÖĞRETMENLİK

Pazartesi-Pazartesi (64 Gün)

Eğitimler, https://www.oba.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarının MEBBİS’e Yüklenmesi

30 Mayıs 2023-04 Ekim 2023

Salı-Çarşamba/128 Gün

 

YAZILI SINAVA/SINAVDAN MUAFİYETE BAŞVURU

Yazılı Sınavdan Muaf Olanların Başvuruları ile Yazılı Sınava Gireceklerin Başvurularının Alınması

25 Eylül 2023-04 Ekim 2023

Pazartesi-Çarşamba/10 Gün Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Yazılı Sınavdan Muaf Olanların Başvurularının Değerlendirilmesi Sonucu Şartları Taşıyanlar ile Yazılı Sınav Başvurularının Değerlendirilmesi Sonucu Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı

11 Ekim 2023

Sonuçlar, https://www.meb.gov.tr ile https://oygm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.

Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Alınması

12-18 Ekim 2023

Perşembe-Çarşamba/5 İş Günü

Değerlendirme Sonuçlarına Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

19 Ekim 2023-01 Kasım 2023

Perşembe-Çarşamba/10 İş Günü

Yazılı Sınavın Yapılması

19 Kasım 2023

Pazar

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı

24 Kasım 2023

Sonuçlar,            https://www.meb.gov.tr

adreslerinde yayımlanacaktır.

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtirazların Alınması

27 Kasım 2023-01 Aralık 2023

Pazartesi-Cuma/5 İş Günü

Yazılı Sınav Sonuçlarına Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

04-15 Aralık 2023

Pazartesi-Cuma/10 İş Günü

Kesin Sonuçların İlanı

19 Aralık 2023

Sınavdan muaf olanlardan şartları taşıyanlar ile yazılı sınavda başarılı olanların kesin sonuçlarının ilanı.

Sertifikaların Düzenlenmesi

Sınavdan muaf olanlardan şartları taşıyanlar ile yazılı sınavda başarılı olanların sertifikalarının düzenlenmesi.

 

AÇIKLAMALAR:

1-    Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, uzman öğretmen/başöğretmen unvanına yaptıkları başvurulara ilişkin tüm süreci kendi MEBBİS sayfalarından takip etmeleri gerekmektedir.

2-    Öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmeler Bakanlık (https://www.meb.gov.tr) ile Genel Müdürlük (https://oygm.meb.gov.tr) web sayfaları üzerinden yapılacaktır.

BAKANLIK DIŞINDAKİ KAMU KURUMLARINDA GÖREV YAPANLAR BAKIMINDAN 2023 YILI UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN UNVANLARINA İLİŞKİN TAKVİM

İŞLEM

TARİH

AÇIKLAMA

Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Unvanlarına İlişkin Duyuru

18 Mayıs 2023

Perşembe

Eğitim Programına Katılacakların Listesinin İlgili Kurumlar Tarafından Bakanlığa Gönderilmesi

30 Mayıs 2023-03 Temmuz 2023

Salı-Pazartesi

Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları,        görev          yaptıkları

kurumlarca tespit edilecektir.

Eğitim Programına Katılacakların İlanı

12 Temmuz 2023

Çarşamba

Eğitim programına katılacakların ilanı https://www.meb.gov.tr                 adresi

üzerinden yapılacaktır.

Eğitim Programının Uygulanması

17 Temmuz 2023-08 Eylül 2023

UZMAN ÖĞRETMENLİK Pazartesi-Cuma (54 Gün)

Eğitimler,            https://www.oba.gov.tr

adresi üzerinden yapılacaktır.

17 Temmuz 2023-18 Eylül 2023

BAŞÖĞRETMENLİK

Pazartesi-Pazartesi (64 Gün)

Eğitimler,            https://www.oba.gov.tr

adresi üzerinden yapılacaktır.

Yazılı Sınavdan Muaf Olanlar ile Yazılı Sınava Gireceklerin Listesinin İlgili Kurumlar Tarafından Bakanlığa Gönderilmesi

25 Eylül 2023-04 Ekim 2023

Pazartesi-Çarşamba/10 Gün

Başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları,        görev          yaptıkları

kurumlarca tespit edilecektir.

Yazılı Sınava Katılacakların İlanı

02 Kasım 2023

Perşembe

Yazılı Sınavın Yapılması

19 Kasım 2023

Pazar

Yazılı Sınav Sonuçlarının İlanı

24 Kasım 2023

Cuma

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtirazların Alınması

27 Kasım 2023-01 Aralık 2023

Pazartesi-Cuma/5 İş Günü

Yazılı Sınav Sonuçlarına

Yapılan İtirazların Sonuçlandırılması

04-15 Aralık 2023

Pazartesi-Cuma/10 İş Günü

Kesin Sonuçların İlanı

18 Aralık 2023

Pazartesi

Sınavdan muaf olanlardan şartları taşıyanlar ile yazılı sınavda başarılı olanların kesin sonuçlarının ilanı.

Sertifikaların Düzenlenmesi

19 Aralık 2023

Salı

Sınavdan muaf olanlardan şartları taşıyanlar ile yazılı sınavda başarılı olanların sertifikalarının düzenlenmesi.

 

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

Konu

Soru Dağılımı

1.

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

15

2.

Ölçme ve Değerlendirme

12

3.

Özel Eğitim ve Rehberlik

15

4.

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları

10

5.

Eğitimde Kapsayıcılık

12

6.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

10

7.

Sosyal Etkileşim ve İletişim

10

8.

Dijital Yetkinlik

8

9.

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

8

 

Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

Konu

Soru Dağılımı

1.

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

12

2.

Ölçme ve Değerlendirme

8

3.

Özel Eğitim ve Rehberlik

12

4.

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları

7

5.

Eğitimde Kapsayıcılık

8

6.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

7

7.

Sosyal Etkileşim ve İletişim

7

8.

Dijital Yetkinlik

6

9.

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

6

10.

Okul Geliştirme ve Liderlik

15

11.

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi

6

12.

Bilişsel Düşünme Becerileri

6

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler