Eğitim

2022 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav raporu yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), 2018 yılından beri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerimizin ortaokuldan ortaöğretime geçişi sürecinde uygulanmaktadır. LGS aracılığıyla öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına geçişi sınavlı ve sınavsız olmak üzere iki tür yerleştirme aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan okullara geçişte kullanılmakta ve öğrencilerimizin altı ayrı alandaki akademik başarısını ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu çalışma- da 2022 yılında gerçekleştirilen LGS Merkezi Sınavının psikometrik özellikleri detaylarıyla incelenmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır.

Eklenme : 30 Haziran 2022 Perşembe 16:46 - Güncelleme : 30 Haziran 2022 Perşembe 16:51


Merkezi Sınav uygulaması 5 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilmiştir. Sınavın uygulama sürecinde 980 sınav merkezindeki 82.551 salon kullanılmıştır. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın her bir oturumunda yaklaşık 350.000 öğretmen görev yapmıştır. Sınava başvuran toplam 1.236.313 öğrencinin 1.031.799’u sınava katılmış, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek %83,46 olmuştur.

Öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirmek için her bir alt testteki doğru cevap sayılarının dağılımı ve dağılıma dair istatistikler kullanılmıştır. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında en yüksek ortalamanın Fen Bilimleri testinde oldu- ğu (9,50), Türkçe alt testi ortalamasının da Fen Bilimleri alt testine oldukça yakın (9,22) olduğu belirlenmiştir. Matematik alt testinde ise ortalama 4,74 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan alt testler arasında ise ortalama doğru cevap sayısının en yüksek olduğu alt test Din Kültürü ve Ahlak Bilgisidir (6,45). Bu alt testi sırasıyla T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5,54) ve Yabancı Dil (4,59) alt testleri takip etmektedir. Kısmi farklar olmakla birlikte doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılındaki Merkezi Sınav ortalamaları ile benzerlik gösterdiği ifade edilebilir.

Diğer taraftan, her ikisi de sayısal bölümde bulunan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları 2021 yılından kısmen yüksektir. Bu fark 300-400 ve 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranlarının 2021 yılına göre artmasına yol açmıştır. 2022 yılı Merkezi Sınavında 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almıştır.

Merkezi Sınavda kullanılan soruların nitelikleri madde güçlük indeksi ve ayırt edicilik indeksi; alt testlerden elde edilen puanların özellikleri ise güvenirlik analizleri ve okul başarısı ile korelasyon dikkate alınarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ortalama güçlüğün 0,24 ile 0,65 arasında; ortalama ayırt ediciliğin ise 0,39 ile 0,59 arasında değiştiğini göstermektedir. Hesaplanan iç tutarlılık anlamında güvenirlik katsayıları da 0,70 ile 0,86 arasında değerler almıştır. Testin tümün- den hesaplanan Merkezi Sınav Puanı (MSP) ile ortaokul başarısını ifade eden Okul Başarı Puanı (OBP) arasında da 0,806 düzeyinde pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, sınav soruları ile birlikte alt testlerden elde edilen puanların istenen psikometrik ölçütleri karşıladığını göstermektedir.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen LGS Merkezi Sınavları ve uluslararası değerlendir- me çalışmalarının bulgularına benzer şekilde, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha yüksek performans gösterdiği görülmüştür. 20 soruya sahip alt testler içinde kız ve erkek öğrenciler arasındaki en büyük farkın görüldüğü alt testler Türkçe (kız öğrencilerin ortalaması 9,83, erkek öğrencilerin ortalaması 8,62) ve Fen Bilimleridir (kız öğrencilerin ortalaması 9,84, erkek öğrencilerin ortalaması 9,15). 10 soruya sahip alt testlerde ise en büyük farkın görüldüğü alt testler Din Kültürü ve Ahlak Bilgi- si (kız öğrencilerin ortalaması 6,82, erkek öğrencilerin ortalaması 6,09) ile Yabancı Dil’dir (kız öğrencilerin ortalaması 4,83, erkek öğrencilerin ortalaması 4,33).

Eğitim performansında en belirleyici özelliklerden birisinin ailenin eğitim durumu olduğu dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, hem anne hem de baba eğitim düzeyinin Merkezi Sınav performansı ile ilişkili olduğu görülmüştür. 2021 yılı Merkezi Sınav bulgularına benzer şekilde, anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça ortalama MSP’nin de artış gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin MSP ortalamaları anne ve baba eğitiminin en düşük ve en yüksek düzeyleri arasında yaklaşık 120 puanlık bir değişim göstermektedir.

Raporda sunulan bulgular, 2022 Merkezi Sınavının öğrencilerimizin okul başarısıyla güçlü ilişkiye sahip çıktılar sağladığını ve yeterli psikometrik niteliklere sahip olduğunu göstermektedir. Öğrencilerimizin sayısal bölümdeki ortalamalarında görülen kısmi artışlar 300-400 ve 400-500 aralığındaki öğrenci oranlarını artırmış, alt test dağılımlarının geçen yıllarla benzer olduğu görülmüştür.

RAPOR İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : Gazete Memur