USD : 18,60 %0,11
EUR : 18,25 %0,08
ALTIN (Gr): 1.023,78 %0,08
BIST 100 : 3.575,42 %0,61
BITCOIN : 20.005,57 %-0,22
Petrol : 94,60 %0,19
Özel Haber

Komiser yardımcısı rütbe terfi davasını kazandı

Emniyet Genel Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak çalışan personel rütbe terfi davasını kazandı

11 Mart 2022 Cuma 09:02

Bingöl Solhan'da komiser yardımcısı olarak çalışan bir emniyet personeli 2021 yılındeki Merkez Değerlendirme Komisyonununda terfi etttirilmemiştir.

Polis Mevzuat sitesinde yer alan karara göre, Açılan davada Erzurum İdare Mahkemesi oybirliğiyle işlemi iptal ettirmiştir. 2021 yılındaki değerlendirmede, 3.460 adet komiser yardımcısı arasından 2.544 personelin terfi ettirilmesine karar verilmiş, davacının da arasında bulunduğu 628 komiser yardımcısının ise kadrosuzluk nedeniyle terfi ettirilmemesine karar verildiği, 284 komiser yardımcısı hakkında terfi etmez, 4 komiser yardımcısı hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Hakkında "kadrosuzluktan terfi etmez" kararı verilen ve kıdem sıralamasında 1554. sırada bulunan davacının, son performans puanının 5,00 ortalama performans puanının 4,52 olduğu, 5 adet başarı belgesinin bulunduğu, bulunduğu rütbede devam eden bir soruşturması bulunmadığı, nihayet eren soruşturmalar nedeniyle 10 ay kısa süreli durdurma ve kınama cezası verildiği görülmüştür.

Mahkeme heyeti incelemesinde, davalı idare tarafından gönderilen terfiye ilişkin çarşaf liste incelendiğinde; davacıdan daha alt sırasında yer alan ve rütbeye terfi tarihi davacıyla aynı olan başka personelin; ceza durumunun daha ağır olmasına, son performansının puanı, başarı belgesi/ödül sayısı, performans puan ortalamasının davacıdan düşük olmasına rağmen terfi ettiğini tespi etmiştir. Sadece terfi etmesine karar verilen kişilerin durumlarında bir örneği davacı ile karşılaştırırsak aynı listede 3388. sıra numarasında yer alan başka personelin; son performansının 4,88 puan (davacıdan 0,12 puan düşük) olduğu, 2 başarı belgesi olduğu (davacını ise beş adet başarı belgesi bulunduğu), kınama ve 16 ay uzun süreli durdurma ceza ile tecziye edilmiş olmasına (ceza durumu davacıdan daha ağır olmasına) rağmen terfi ettiği görülmektedir.

Mahkeme heyetinin sonuç tespiti şu şekildedir:

"Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfi ettirilip ettirilemeyeceği konusundaki temel iki ölçütün, kıdem ve liyakat olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, bir terfi döneminde terfi etmeyi hak eden amirlerin kıdemlerine göre sıralanmasından sonra, belirlenen sıralamaya göre her birinin liyakat yönünden değerlendirilmesi, liyakat yönünden yeterli görülenlerin terfi ettirilmesi, yeterli görülmeyenlerin ise terfi ettirilmemesi gerekmektedir. Liyakat yönünden yapılan değerlendirmede ise personelin aldığı sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmaların niteliği bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Davalı idarenin, ilgili personelin bir üst rütbeye terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, bu yetkinin, yukarıda belirtilen kapsamda uygulanması sırasında eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu terfi döneminde komiser rütbesine terfi ettirilen T.C. personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, tamamlanmış ya da devam eden soruşturma bilgileri ve sınav sonuçları gözönünde bulundurulduğunda; 2021 yılı itibariyle emniyet amiri rütbesine terfi edebilmesi için gerekli şartları sağladığı tartışmasız olan davacının, gerek 3201 sayılı Kanun'un 55. maddeci ve gerekse Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen liyakat koşullarını sağlamadığı hususunu tevsik edecek nitelik ve yeterlilikte davalı ildare tarafından dava dosyasına sunulan herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmadığı, davacıyla ilgili dosyaya sunulan istihbari mahiyetteki bilginin vasfı ve kesinlik taşımaması nedeniyle olumsuz değerlendirmeye dayanak oluşturmayacağı, davacının liyakaten yapılan değerlendirmesinde yetersizliğinin davalı idarece somut delilleriyle ortaya konulamazlığı, bu haliyle davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday personel yönünden eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanmadığı sonucuna varıldığından, davacının 2021 yılı itibariyle komiser yardımcılığı rütbesinden komiser rütbesine terfi ettirilmemesine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Kaynak : TT