Öğretmenler

Özel okul öğretmenleri için 'Haziran' zorunluluğu kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özel okul öğretmenlerinin sözleşmelerinin Haziran ayında yapılamsını öngören düzenleme kaldırıldı.

Eklenme : 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:57 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 19 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin 27. maddesinde yer alan ve aşağıda koyu ve altı çizgili olarak gösterilen ibare kaldırılmıştır.

"Madde 27 - (1) Kurum müdürünce eğitim personelinden görevine devam edeceklerin listesi ile birlikte yeniden düzenlenen sözleşmeleri, Haziran ayı içerisinde ve önceki sözleşmenin bitim tarihinden en geç 30 gün önce çalışma izinlerinin uzatılma onayı toplu olarak alınmak üzere milli eğitim müdürlüklerine verilir. Milli eğitim müdürlüklerince kurum ve eğitim personelinin mağduriyetine meydan verilmeyecek şekilde eski sözleşmenin bitim tarihinde çalışma izinlerinin uzatılma onayı verilir."

GAZETEMEMUR.COM DEĞERLENDİRMESİ:

Sözleşmelerin Haziran ayı içerisinde yapılmasını öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bir başka deyişle maaş zammının belirlenmesi için Haziran ayını beklemeye gerek bulunmamaktadır.

MEB2İN RESMİ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDEDİR:

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşten ayrılmalarda yaşanan sorun çözüldü

Yönetmeliğin "işten ayrılma" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı. Böylelikle eğitim personelinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlandı.

Çalışma izinleri uzatma onayının haziranda toplu olarak alınması

Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerinin uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi. Uygulamanın sahada yarattığı zorluklar dikkate alınarak sözleşme süresi bitmeden yeni sözleşme yapılması zorunluluğunun kaldırılması ve İş Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlendi. Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan "haziran ayı içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İŞKUR programları kapsamında eğitim personeli görevlendirilmeyecek

Öte yandan İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmeyeceği, sadece diğer personelin görevlendirilebileceği de yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, diğer personelle yapılacak sözleşmelerde görev süresi de İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar olacak.

Özel öğretim kurumu binaları

Yönetmelikte karma kullanım alanlarında okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okullarının açılmasına ilişkin şartlar da belirlendi. Düzenleme, Türkiye'de son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni yapı türlerinden olan karma kullanım alanlarında da özel okul açılabilmesi ihtiyacından hareketle yapıldı.

Ayrıca usta öğretici ve yabancı dil alanında görevlendirilecek usta öğreticilere ilişkin tanım, iller arasındaki uygulama farklılıklarını önlemek amacıyla daha açık bir ifadeyle güncellendi.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “olmuş ve” ibaresi “olmak şartıyla” olarak, “olanlar ile yabancı dil alanında” ibaresi “olan; yabancı dil alanında ise en az ortaöğretimden mezun olmak şartıyla” olarak, “düzeyde” ibaresi “düzeyinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kapalı inşaat alanı toplamı en az 100.000 m2, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret, konut, turizm gibi birbirinden farklı kullanım niteliğine sahip yapı bloklarından oluşan ve en az ikisinin veya tamamının birlikte yer aldığı karma kullanım alanlarında;

1) Okul öncesi eğitim kurumu; her bir öğrenci için en az 1,5 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

2) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okulları; her bir öğrenci için en az 2 m2 olmak şartıyla toplamda en az 500 m2 bahçe alanı bulunan kullanım hakkının tamamı okula ait müstakil bina ve bahçe girişi olan binalarda,

açılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “müstakil bina/binalarda,” ibaresi “müstakil bina/binalarda ya da 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen karma kullanım alanlarında;

1) Okul öncesi eğitim kurumu ve ilkokul,

2) Okul öncesi eğitim kurumu ve ortaokul,

3) İlkokul ve ortaokul,

4) Okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul ve ortaokul,

5) Ortaokul ve ortaöğretim okullarından bir veya birkaçı,

6) Ortaöğretim okullarından birkaçı,

bir arada açılabilir. Ancak bir arada açılacak bu okul gruplarının binası ve bahçesine müstakil giriş olması ve her okul için ayrılmış kat/ardışık katlarda o okulun derslikleri ile öğrenci tuvalet ve lavabolarının bulunması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Haziran ayı içerisinde ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak : TT