Öğretmenler

KDK'dan, MEB'deki yönetici atamaları için önemli karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yönetici atamalarına dair önemli bir karar verdi.

Eklenme : 04 Ağustos 2022 Perşembe 15:47 - Güncelleme : 04 Ağustos 2022 Perşembe 14:48


Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuranın yeniden yönetici olarak atanma talebine ilişkin değerlendirme formunda öğrenci başarıları bölümünün değerlendirilmesi için fiilen çalışmış olmak ve öğrenci başarılarının belgelendirilmesi şartı aranmış olup, yüz yüze eğitim yapılması şartı aranmadığından başvuran tarafından sunulmuş olan belgelerin değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardığını açıkladı.

İşte 3 Ağustos 2022 tarihli yeni karar

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)
SAYI : 2022/9822-S.22.15094 BAŞVURU NO : 2022/7561 KARAR TARİHİ : 03/08/2022
TAVSİYE KARARI
BAŞVURAN
BAŞVURUYA KONU İDARE : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Yönetici atamaya ilişkin değerlendirmenin yeniden yapılması talebi hakkındadır
BAŞVURU TARİHİ : 25/05/2022

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
1. Başvuran, 2022 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında ilgili Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru formunda bulunan, F. OKUL GELİŞTİRME DENEYİMİ Öğrenci Başarıları bölümü kapsamında Halk Eğitim Merkezindeki çalışmalarının değerlendirilmediğini, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü komisyonunca buradaki çalışmalarının puanlamada değerlendirilmemesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 07:00-22:00 saatleri arasında Hafta içi ve Hafta Sonu mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan ülke nüfusun %10 unun eğitim aldığı Halk Eğitimi Merkezi idarecilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirterek ilgili bölümün de puanlanmasını ve sıralamasının değiştirilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2. Trabzon Valiliği tarafından gönderilen 20/06/2022 tarihli ve - - sayılı yazısında; Adı geçenin "Öğrenci Başarıları" kapsamında sunmuş olduğu belgeleri Müdürlüğümüz İl Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş olup, yüz yüze eğitim yapılmayan kurumda görev yaptığından belgeleri yeterli görülmeyerek değerlendirilmeye alınmadığı yönetmelik eki yönetici değerlendirme formuna göre yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları ile Halk Eğitimi Merkezleri ve Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere, Okul Geliştirme Deneyimi kapsamında bu eğitim kurumlarında geçen her 12 (oniki) ay çalışmaları karşılığında 2 puan eklendiğini ve 4 yıllık çalışması karşısında genel toplam puanına 8 puan ilave edildiği
açıklamalarına yer verilmektedir.

III. İLGİLİ MEVZUAT
3. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;
“Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,
4. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun “Kurumun görevi” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri
ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir...”,
5. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem” başlıklı 15 inci maddesinde
“Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına, aynı unvanla yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilir. Yöneticiliğe yeniden görevlendirilmeler, Ek-2'de yer alan Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucuna göre belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.”
düzenlemelerine yer verilmiştir.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ
6. Kamu Denetçisi tarafından, başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; başvuru konusuna ilişkin hazırlanan Tavsiye Karar Önerisi Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme
7. Başvuran, 2022 Yılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında ilgili Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmenin yeniden yapılmasını talep etmektedir.
8. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin “Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem” başlıklı 15 inci maddesinde yönetici olarak yeniden atanmak isteyenlerin başvurularının yönetmeliğin ekinde bulunan yönetici değerlendirme formuna göre yapılacağı belirtilmiştir. İlgili formda değerlendirme yapılabilmesi için “Fiilen çalışma yaptırdığı öğrencilerin dereceye girdiğine dair belge sunulacaktır.”, “Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri ve bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlere Okul Geliştirme Deneyimi kapsamında bu eğitim kurumlarında geçen her 12 ay çalışmaları karşılığında genel toplama ayrıca 2 şer puan eklenir.” İfadeleri yer almaktadır.
9. Öğrenci başarıları bölümündeki öğrenci başarılarının değerlendirilebilmesi için fiili çalışma yaptırdığı öğrencilerin başarılarının belgelendirmesi şartı arandığı görülmektedir. Yüz yüze eğitim şartı Okul Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Geliştirme Deneyimi kapsamı ile ilgili olup, öğrenci başarıları bölümünün değerlendirilmesi için yüz yüze çalışma şartı aranmamıştır. Fiilen çalışma, söz konusu işi bizzat görevli personel tarafından ifa edilmiş olması anlamında olup, ilgili çalışma şeklinin yüz yüze ya da uzaktan çalışma şeklinde ifa edilmesinin fiili çalışma şartına engel oluşturmayacağı açıktır. Bu nedenle başvuran tarafından söz konusu öğrencilerin başarılarının belgelendirmiş olması şartıyla değerlendirme kapsamına alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.
10. Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; başvuranın yeniden yönetici olarak atanma talebine ilişkin değerlendirme formunda öğrenci başarıları bölümünün değerlendirilmesi için fiilen çalışmış olmak ve öğrenci başarılarının belgelendirilmesi şartı aranmış olup, yüz yüze eğitim yapılması şartı aranmadığından başvuran tarafından sunulmuş olan belgelerin değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.
B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
11. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkelere aykırı idari işlem tespit edilememiştir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
12. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Trabzon İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.
VII. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçe ve dosya kapsamına göre,
Başvuranın ibraz etmiş olduğu öğrenci başarılarını gösteren belgelerin öğrenci başarıları bölümünde değerlendirilmesi yönünde MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kanun'un 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın Başvurana ve MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA tebliğine;
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi tarafından karar verildi.
Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi

Kaynak : Gazete Memur