Öğretmenler

10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu. 10 soruda Öğretmen Meslek Kanunun teklifinde yer alan maddeleri özetleyeceğiz.

Eklenme : 31 Aralık 2021 Cuma 13:07 - Güncelleme : 01 Ocak 0001 Pazartesi 00:00


Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle TBMM'ye sunuldu. Teklif Türkiye'de ilk kez gazetememur.com'da yer aldı. ogretmenler/ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifini-yayimliyoruz

Sorularınız için [email protected] mail adresini kullanabilirsiniz.

Öğretmenlik Meslek Kanununa dair soru ve cevaplar

Gazetememur.com sitesinin hazırladığı dosya şu şekildedir:

Zorunluluklar dışında aday öğretmenin görev yeri değiştirilemeyecek

Öğretmenlik Meslek Kanununda yer alan düzenleme şu şekildedir:
"Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunluluklar dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez."
Bu düzenlmeeye göre, zorunluluk olması halinde aday öğretmenin görev yeri değiştirilebilecektir. Ancak zorunluluk kavramı tanımlanmamış olup, bunun takdiri idareye bırakılmıştır.

Aday öğretmenlik sınavı kaldırılıyor

Kanun teklifinin gerekçesinde aday öğretmenlik sınavının kaldırıldığı şu şekilde açıklanmıştır:
"Mevcut uygulamada öğretmenlerin adaylıkları, performans değerlendirmesi ve ardından yapılan Adaylık Kaldırma Sınavında (AKS) başarılı olmaları durumunda kaldırılmaktadır. Milyonlarca aday arasından üniversiteye yerleşen, 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ve bu eğitimin bir parçası olarak okullarda uygulama yaparak bu uygulamalardan başarılı olan öğretmen adayları, okul bitiminde Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ve ardından yapılan mülakat değerlendirmesinde de başarılı oldukları için aday öğretmen unvanını kazanmaktadır.
Zaten farklı süreçlerden, sınav ve yarışmalarla seçilerek belli bir başarıyı yakalamış olan aday öğretmenler hakkında, adaylık öncesi yapılan bu değerlendirmelerden sonra sınav yoluyla tekrar bir değerlendirme yapmak önceki süreçlere itimatsızlık izlenimi vermektedir. Bu bağlamda, yapılan düzenleme ile aday aşamasına gelen öğretmenleri eleme amaçlı bir takım süreçlere tabi tutmak yerine bu süreci öğretmenin mesleki gelişimine destek sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir."

Aday öğretmenler için yetiştirme programı hazırlanacak

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre; Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutuluacak. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ise yönetmelikle düzenlenecek.

Uzman öğretmenliğe başvuru şartları şu şekilde olacak

Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,
b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,
öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

Başöğretmenliğe başvuru şartları şu şekilde olacak

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

Sınavdan muaf tutulma halleri şu şekilde olacak

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

Öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak hususlar

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

Uzman öğretmenlik ve başöğretimenliğe geçişin mali hakları şu şekilde olacak

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek

Madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde değişiklik yapılarak uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirme yapılmakta, uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20’den %60’a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise %40’tan %120’ye yükseltilecek.

Ek gösterge düzenlemesi

657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı Cetvelde değişiklik yapılarak birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılması, diğer derecelerde bulunan öğretmenler bakımından da bu artışa göre düzenleme yapılması öngörülmüştür. Ek gösterge düzenlemesi 15/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak

Sözleşmeli öğretmenlere can güvenliğinden dolayı nakil hakkı getirildi

Sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliğine ve sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirmelerine imkân sağlanması için 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “sözleşmeli öğretmenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman yürürlüğe girecek

Öğretmenlik meslek kanunu ek göstergeye dair maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Öğrtemenlik meslek kanunu taslağı 2021

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle TBMM'ye sunuldu. Teklif Türkiye'de ilk kez gazetememur.com'da yer aldı. ogretmenler/ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifini-yayimliyoruz

Kaynak : TT