USD : 18,58 %0,05
EUR : 18,09 %-0,77
ALTIN (Gr): 1.014,62 %-0,81
BIST 100 : 3.569,21 %0,44
BITCOIN : 19.438,25 %-3,06
Petrol : 98,18 %3,98
Gündem

Verilen önergeyle AGİ kaldırıldı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergeyle, asgari geçim indirimini düzenleyen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

21 Aralık 2021 Salı 00:45

Meclis ve Plan Bütçe Komisyonu dün iki önemli önergeyi kabul etti. Önergelerden birisi tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısımlarının gelir ve damga vergisinden muaf tutulmasını kapsamaktadır. Diğer kabul edilen önerge ise asgari geçim indiriminin kaldırılmasına ilişkindir.

AGİ'nin kaldırılmasına ilişkin önergenin gerekçesinde "Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılmaktadır" açıklaması yer almaktadır.

İşte kabul edilen önerge:

“ MADDE 2 – 193 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin bi rinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenl ik kurumu pi rimi ve işsizlik sigorta pirimi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranl arı, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”

Gerekçe:
Yapılan değişiklikle hizmet erbabına ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmekte, ücret gelirinin asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Böylece, asgari ücretlilerin ücretleri vergi dışında bırakılmakta, asgari ücret üzerinde ücret alanların ise asgari ücret tutarına isabet eden ücretleri istisna kapsamına alınmaktadır.

Ayrıca, asgari ücret üzerindeki ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde sıfır matrahtan başlanılarak vergileme yapılmayacak, istisna kapsamındaki tutar dâhil, kümülatif vergi matrahının tabi olduğu vergi dilimi ve oranlarına göre vergileme yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle, istisna tutarını aşan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, uygulanacak gelir vergisi dilimi ve oranının ilgili ay ve önceki aylardaki istisna tutarlarının da eklenmesi suretiyle belirlenmesi ve verginin bu şekilde belirlenen kümülatif tutarın tabi olduğu vergi dilimleri ve oranları dikkate alınarak hesaplanması öngörülmektedir. Bu sayede, asgari ücret tutarına ilişkin istisnadan tüm ücretlilerin asgari ücr etlilerin yararlandığı istisna tutarını aşmayacak şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır.

--------------------

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 3’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

MADDE 3- 193 sayılı Kanunun 32 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır”

Gerekçe:
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılmaktadır

Kaynak : TT