,

Öğretmenlik Mesleği Kanunu, birinci bölümü Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifini' görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu, birinci bölümü Meclis'te kabul edildi

Kanun teklifinin 5'nci, 14'ncü ve 15'nci maddelerinde kısmı değişiklikler yapılırken teklifin ilk bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Kabul edilen 22 maddeye göre, öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlık gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Ayrıca öğretmen istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından mezun olan ve Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek şeklinde düzenleme yapılıyor. Ayrıca Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek hazırlık eğitimi, ilgili bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak öğretmen adaylarını en iyi şekilde yetiştirilmesi hedeflenecek.

'HAZIRLIK EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK'

Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar belirlenirken hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar belirleniyor, hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanı üstünlüğüne göre belirleneceğine yönelik düzenleme yapılıyor. Böylelikle öğretmen adayları, sınav puan üstünlüğüne göre Milli Eğitim Akademisine alınacak. Hazırlık eğitimine devam zorunlu olacak. Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam 20 gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulacak. Belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında öğretmen adaylarına mazeretlerine bağlı olarak hazırlık eğitim süresince 10 güne kadar izin verilebilecek. Öğretmen adaylarından, hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesini düzenleyen ilgili maddedeki şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin, disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin, hazırlık eğitiminde başarısız olanların Akademi ile ilişiği kesilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezalarıyla bu cezalara karşılık gelen fiil ve davranışlar da belirleniyor. 'Öğretmen adayına, fiil ve davranışında kusurlu olduğunun bildirilmesi' olarak tanımlanan kınama cezasını gerektiren maddeler düzenleniyor. Buna göre ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak, bu çalışmalara geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek. Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek. Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam 2 gün katılmamak. Akademinin sunduğu imkanlardan hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkanlardan başkasını yararlandırmak. Akademi personelini ya da öğretmen adaylarını kaba veya yaralayıcı sözle rencide etmek, akademinin düzen ve işleyişini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunmak. Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşmak. Yapılacak ödemelerden 10'da 1 oranında kesinti yapılmasını gerektiren fiil ve davranışlar da belirleniyor. Akademi yetkililerince istenilen bilgileri kasıtlı olarak eksik veya gerçeğe aykırı bildirmek. Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek veya Akademiye sarhoş gelmek ve hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam 4 gün katılmamak. Kasıtlı olarak Akademi bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek. Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen söz, davranış veya yazılı eylemlerde bulunmak, akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek. Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek.

Ayrıca öğretmen adayını, 'Akademiden çıkarılmasını gerektiren fiil ve davranışlar' da hüküm altına alınıyor. Disiplin Kurulu, Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri arasından 3, Akademide görevli daire başkanları arasından 2 üye olmak üzere her bir eğitim programı süresi için belirlenecek 5 üyeden oluşacak. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenecek. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir üyeyi başkan seçecek. Diğer taraftan adaylara, eğitim süresi boyunca 18.650 gösterge rakamımın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması öngörülmekte; bunların genel sağlık sigortalısı sayılmaları ile askerlik yükümlülüğü bulunanların eğitim süresince askerlik hizmetlerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

HAZIRLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLACAK

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ve gerekli şartları taşıyanlar, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli öğretmenlerin, eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri atamaya esas başarı puanı esas alınarak tercihleri doğrultusunda yapılacak. Tercihte bulunmayanlarla tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumları için yeniden tercih hakkı verilecek. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlarla tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kurayla yerleştirilecek. Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle, yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamayacak ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla 3 yıllık hazırlık eğitimine alınmamasına yönelik süre 1 yıla indirildi. Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak. Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler